Ekonomi

Foto i motljus i en granskog. Mellan stammarna lyser solen igenom.

Maltes Stig

Ekonomi och budget

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Kommunfullmäktige har antagit tre finansiella inriktningsmål och fyra inriktningsmål för verksamheten. Samtliga mål följs upp i samband med delårs- och årsbokslut.


För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det genomsnittliga resultatet de senaste tio åren uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under planeringsåren

Övergripande ekonomiskt mål

Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för budget 2020.

 • Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generellt statsbidrag år 2020
 • Självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå till 74 procent*
 • Under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär användas tillatt amortera på låneskulden


* Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar.


Driftbudgeten för kommunens verksamheter, exklusive de kommunala bolagen, ligger på 678 miljoner kronor för 2020.


Från och med 2019 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk organisation med en anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.


Organisationen utgörs av följande politiska organ:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelse (9 procent andel av budgeten)
 • Välfärdsnämnd (42 procent andel av budgeten)
 • Kultur- och fritidsnämnd (2,4 procent av budgeten)
 • Barn- och utbildningsnämnd (42 procent andel av budgeten)
 • Samhällsbyggnadsnämnd (4 procent andel av budgeten)
 • Jävsnämnd
 • Valnämnd

 

Smånämnders andel är 0,5 procent av budgeten, vilka avser kommunfullmäktige, valnämnd, jävsnämnd, överförmyndare och revision.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson