Jobba på välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av två avdelningar: avdelning stöd och avdelning vård och omsorg.

Avdelning stöd

På avdelningen stöd arbetar vi med att ge stöd av olika slag till barn och familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer.


Individ- och familjestöd (IFO) består av enheterna barn och unga-enheten samt vuxenenheten och har myndighetsansvar för bland annat barn som far illa, familjerättsfrågor, vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning.


På avdelningen finns också LSS, socialpsykiatri och arbetsmarknadsenheten som ger olika sorters stöd utifrån individens förutsättningar.

Avdelning vård och äldreomsorg

Vi på avdelningen för vård och omsorg arbetar inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsplatser, rehabenheten samt dagverksamhet för personer med demens.

Senast ändrad: