Jobba på samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av verksamheterna plan, bygg, mark, exploatering, fastighet, måltid, lokalvård, gata och park. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar, utvecklar och verkar för att våra invånare ska få en god hälsa och miljö.

Fastighetsavdelningen

Vi på fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunala fastigheter, till exempel skolor och äldreboende. Avdelningen ansvarar även för ny-, om- och tillbyggnader.

Gata och parkavdelningen

Vi ansvarar för kommunala gator och trafikfrågor samt för samtliga investeringsprojekt för gata, park och övrig mark. Vi har ansvar för skötsel av kommunal skog, parkmark samt grönområden. Vi utför även grönyteskötsel på kommunala fastigheter och snöröjning samt halkbekämpning inom det kommunala ansvaret.

Plan, bygg och MEX-avdelningen

Plan-, bygg och MEX-avdelningens verksamhetsområden omfattar bygglov och detaljplanering med närbesläktade arbetsområden. Vi hanterar ärenden som bygg-, rivnings- och marklov, bygganmälan, samråd, godkännande av förrättningar, obligatorisk ventilationskontroll, adressättning med mera. Information och rådgivning, remissyttranden med mera utgör också en del av vårt arbete. Vi ansvarar även för mark, kartsystem/GIS, bostadsanpassning och vi ansvarar för arbetet med Munkedals kommuns översiktsplan.

Måltidsenheten

Vi på måltidsenheten tillagar och serverar drygt 920 000 måltider om året till matgäster inom förskolor, skolor, vård och omsorg i Munkedals kommun. Vi har avtal med såväl stora som små leverantörer och har även egenuttag av ekologiska och lokalproducerade grönsaker.

Lokalvårdsenheten

På lokalvårdsenheten arbetar vi med att hålla rent i kommunens verksamhetslokaler. Rena och hygieniska lokaler är en grundläggande förutsättning för att vi ska trivas och må bra. Våra insatser delas in i tre övergripande delar - regelbunden städning, periodisk städning och utökad städning.

Senast ändrad: