Skicka förslag

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen får väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom ett medborgarförslag. Bestämmelser kring detta finns i Kommunallagen.


Ett medborgarförslag:

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • får inte ta upp flera olika ämnen.


Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag. Däremot kan det anges i förslaget att det har stöd av exempelvis en organisation eller en förening.


Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det ryms inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan besluta att ärendet får avgöras av nämnd.


Förslagsställaren har möjlighet att göra en presentation av sitt medborgarförslag, om max 5 minuter, i samband med att det anmäls till fullmäktige.

Medborgarförslaget ska om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett halvår från det att du lämnade in förslaget.


När ditt medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, får du som förslagsställare underrättelse. Man har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.


Medborgarförslaget lämnar du antingen till kommunens kansli, eller vid fullmäktiges sammanträde.


Bra att veta: När du lämnar in ditt förslag till kommunen blir det en allmän offentlig handling som alla som vill kan ta del av. Det kommer också att skickas med ut i handlingarna när förslaget ska behandlas politiskt. Handlingarna publiceras på hemsidan.


Förslaget skickas till:
Munkedals kommun
455 80 Munkedal


eller som inskannat dokument till:

kommun@munkedal.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg