Ändring av detaljplan Torreby 3:161 och 3:162 - Stallet

Detaljplanen för Stallet Torreby, fastigheterna Torreby 3:161-162 m.fl. vann laga kraft 2006-03-13.

 

Nuvarande ägare till Torreby 3:161 vill ha möjlighet att bl a bygga om fastighetens stallbyggnad till bostäder, kontor och eventuellt få möjlighet till någon form av korttidsuthyrning vilket den gällande planen nu tillåter. Dock inryms inte den nya byggnad som fastighetsägaren planerar att uppföra för ändamålet inom de utformade bestämmelserna.

 

Syftet med ändringen av planen är att anpassa bestämmelserna så att önskad byggnad för angivet ändamål inryms.

 

Planområdet är beläget på Tungenäsets västra del vid Färlevfjorden sydväst om Munkedal.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede