Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens taxor

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Timtaxa år 2024

Livsmedelstillsyn: 1 330 kr/timme
Övrig tillsyn: 1 087 kr/timme
Uppdragsverksamhet: 710 kr/timme

 

Timtaxan uppräknas årligen efter löneindex (LÖI).

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede