Håby Logistikcentrum

Detaljplan för del av fastigheterna Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 2:18 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-11 att anta detaljplanen för del av Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 2:18 m.fl., upprättad 2013-03-08 och justerad 2013-11-04.


Länsstyrelsens beslut om överprövning enligt 11 kap § 10 PBL, att inte pröva kommunens antagandebeslut föreligger.


Vid överklagandetidens utgång har inga överklaganden inkommit till kommunstyrelsen.


Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2014-01-20.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede