Håby Västra Nylunda

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett verksamhetsområde beläget mellan Gläborg och Håby.

Granskning med berörda sakägare och myndigheter gjordes under våren 2015. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt upprättat granskningsutlåtande, daterat 2020-04-15
.
Detaljplanen har efter granskningen justerats efter inkomna synpunkter. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-05-25 § 48, genom beslut som vann laga kraft 2020-06-19.

Handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede