Säleby Södra

 

Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked för detaljplaneläggning av Säleby 2:3. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde.


Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 2019-06-17 till och med 2019-07-22. Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande.


Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 2019-08-19 § 103 att godkänna granskningsutlåtandet och anta detaljplanen för Säleby Södra, del av fastigheten Säleby 2:3 m fl.


Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen vann laga kraft 2019-09-11.


Handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede