Upphävande av del av Byggnadsplan för Hedekas

Kommunen har tagit fram ett förslag till att upphäva del av Byggnadsplan för Hedekas. Syftet med att upphäva del av byggnadsplanen är att möjliggöra ett uppförande av ett bostadshus på Krokstads Sandåker 1:23, som idag är planlagt för allmän plats.

 

Vid en upphävandeprocess tillämpas förenklat standardförfarande, vilket innebär att planhandlingarna enbart skickas ut på samråd, någon granskning krävs ej. Upphävandehandlingarna har varit ute på samråd under perioden 2021-11-16 till och med 2021-12-07. Under samrådstiden har inga synpunkter mot upphävandet lämnats till kommunen. En samrådsredogörelse, daterad 2021-12-08, har upprättats.

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-21 § 141 att upphäva del av Byggnadsplan för Hedekas inom Krokstads-Sandåker 1:23. Beslutet vann laga kraft 2022-01-19.

Handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede