Gårvik Västra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Västra. Syftet med detaljplanen är att planlägga befintliga anläggningar och byggnader samt utöka byggrätter för bostäder i området.


Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd under perioden 2021-07-06 till 2021-08-31. Kommunen reviderar handlingarna och uppdaterar planförslaget för att sedan ställa ut detaljplanen på granskning.


Under hösten har utredningar rörande dagvatten, geoteknik och bergteknik utförts. Förvaltningen har, med anledning av bergutredningarna, skickat ut information till fastighetsägare i området. Bergutredningarna har visat att åtgärder krävs för berg på olika platser inom detaljplaneområdet. I östra delen av planen rekommenderas omfattande åtgärder för berget, vilket kan medföra att planarbetet fördröjs. För att komma vidare med detaljplanen har beslut tagits att Västra Gårvik delas upp i två planer, vilket innebär att det östra och västra områdena frigörs från varandra. De fastigheter som berörs av bergproblematik bjuds in till informationsmöte under januari. Mer information finns under rubriken Utredningar berg 2022.

Handlingar

Övrig informaton


Samrådsredogörelse från 2019:

Eftersom planen då hade en annan avgränsning visas även samrådsredogörelse för Östra Gårvik


Utredningar


Utredningar berg 2022

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede