Ödsby, Bergsvik

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har lämnat positivt planbesked för att detaljplanelägga befintliga och nya bostäder i Bergsvik. Planförslaget har varit på samråd under 2011/2012. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2012-03-30. Planförslaget har varit på utställning två gånger, 2013 och 2015.

 

Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bostadstomter inom Bergsvik samt medge utökad byggrätt för befintliga bostadsfastigheter. Med hänsyn till pågående utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten på södra Tungenäset kommer planläggningen att underlätta utbyggnaden och ge förutsättningar för att uppnå en förbättrad vattenkvalitet i Gullmarsfjorden.

 

Kommunen går igenom och uppdaterar utredningar och planhandlingar. Dagvatten, trafik och geoteknik ses över och kommunen för en dialog med Västvatten.

När utredningarna är klara kommer planhandlingarna justeras och därefter kan en ny utställning ske.


Dialogmöte

Handlingar


Övriga handlingar

 

Underlag

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede