Saltkällan Åsen

Ange Bildbeskrivning

Förslag till detaljplan för Saltkällan Åsen, Munkedals kommun.


Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på detaljplan för Saltkällan Åsen, på fastigheten Saltkällan Säteri 1:9. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande enligt den äldre plan och bygglagen (1987:10).

 

Detaljplanen var på samråd 2014. Planhandlingarna och utredningar har sedan dess uppdateras och ställs nu ut på ett förnyat samråd. Planförslaget kommer att vara ute på samråd från och med 2023-05-23 till och med 2023-06-15. Berörda sakägare har under samrådstiden möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

 

Efter samrådstidens slut kommer inkomna synpunkter sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse och planförslaget i vissa delar revideras för att sedan ställas ut för utställning.

Handlingar

 

Underlag

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede