Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

 

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen
 • trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande
 • trafikförsörjning
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informations- och kommunikationssystem

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg