Kommunens krisorganisation

Krisledningsorganisation

För att kommunen ska kunna ge en god samhällsservice även vid kris eller stor olycka finns det en krisledningsplan för hur och när kommunens krisledning ska träda in, se länk under Relaterad information.

Krisledningsnämnd

Munkedals krisledningsnämnd aktiveras vid en extraordinär händelse och tar då över ordinarie styrelse eller nämnds ansvar för att kommunen ska kunna ta brådskande beslut. Det är ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden i krisledningsnämnden som, i samråd med kommundirektören, bedömer när nämnden ska träda i funktion.


Krisledningsnämndens ledamöter hittar du här

Krisledningsstab

Kommundirektörens ledningsgrupp utgör krisledningsstab och det är kommunchefen som beslutar när staben ska aktiveras. Till staben hör även kommunikatör och säkerhetssamordnare.

Tjänsteman i beredskap (TIB)

För att snabbt kunna aktivera Munkedals kommuns krisledningsorganisation finns det dygnet runt, året om, en tjänsteman i beredskap (TIB) tillgänglig. Den här funktionen bemannas av räddningschef i beredskap vid Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Definition extraordinär händelse

Enligt "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" definieras extraordinär händelse som "en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun".

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg