Finansiella inriktningsmål 2020-2023

God ekonomisk hushållning

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Där anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över mandatperioden.


Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.


Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsboksluten och i delårsrapporterna och bedöma om de är förenliga med de beslutade finansiella målen.


Inför varje budgetår kommer i mål och resursplanen (MRP) att anges finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.


Kommunfullmäktiges antagna finansiella inriktningsmål


År 2020-2023

Resultatmål

Procent

Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, ska lägst uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.

2 %

Investeringsmål


Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i genomsnitt under planperioden.

100 %

Skuldsättning


Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad
Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål


År 2023


Resultatmål

Miljoner kr

Årets resultat skall uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och bidrag

7,7 mnkr

Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

108 %

Skuldsättning


Överskott och intäkter av
engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden
Befolkningsantagande (antal invånare)

10 580

Beslutad skattesats, kr

23,38


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson