Budget 2021

Mål och Resursplan
Budget 2021 med plan 2022-2023

Kommunala utdebiteringen

Kommunens skattesats antogs av kommunfullmäktige i september månad. Inför budget 2021 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad, det vill säga 23,63 kronor.


De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål och gäller för perioden 2020-2023. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.

Mål för verksamheten

Varje nämnd konkretiserar kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planåren 2020-2023 i verksamhetsmål med tillhörande mått inför 2021. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner.


Här finns målen för verksamheten

Mål för ekonomi

Kommunfullmäktige har angett de tre finansiella målen för budget 2021 och de uppdrag som åligger nämnderna utifrån de finansiella inriktningsmålen för planperiod 2020-2023.


Här finns målen för ekonomi

Nämndernas ekonomiska ramar

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 §95 kommunens Mål och resursplan för budgetåret 2021 med plan 2022-2023.


Inför 2021 ökar skatter och bidrag med 22,1 miljoner kronor. I och med att Munkedals invånare ökat budgeteras 50 invånare till, vilket innebär en förstärkning av budgeten med ca 2,8 mnkr.


Totalt har 20,7 mnkr är avsatt centralt till nämnderna för kompensation av löneökningar, prisuppräkning och kapitalkostnader. Anslagen för lön och kapitalkostnader fördelas ut i samband med lönerevision samt när aktiveringen av investeringarna görs.


Efter årets prioriterade avsättningar har nämnderna ramar justerats med en minskning på -5,3 mnkr.


Justering för resursfördelning minskar nämndernas ramar främst pga minskade antal elever inom Barn och utbildning.


Välfärdsnämnden har getts ett effektiviseringskrav på totalt -4,5 mnkr varav en del är justering i resursfördelningsmodell. Välfärdsnämnden har ett uppdrag från Kommunfullmäktige att äldreomsorg och individ och familjeomsorg ska närma sig kostnader som liknande kommuner.


Satsning görs på en planhandläggare inom samhällsbyggnad (0,7 mnkr).


Omprioriteringar inom nämndernas ramar har beslutats där minskning av administration på kommunstyrelsen ska verkställas med -2,0 mnkr, utökad ram till Samhällsbyggnad för drift av offentliga toaletter med 0,1 mnkr, utökad ram till Barn och utbildningsnämnd för dagbarnvårdare med 0,9 mnkr samt en ettårig utökning till Välfärdsnämnden för personalvård 1,0 mnkr.

Prioriterade förändringar i budget 2021 exkl. utdelning av löneökning -pris och kapitalkompensation.

 • Barn och utbildning justering resursfördelning -1,7 mnkr samt ha kvar dagbarnvårdare +0,9 mnkr. Nettoförändring -0,8 mnkr.
 • Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,7 mnkr planhandläggare samt 0,1 mnkr drift för offentliga toaletter. Nettoförändring 0,8 mnkr.
 • Välfärd uppdrag effektivisering -3,0 mnkr samt justering -1,5 mnkr resursfördelning, ettårigt utökning för personalvård Välfärd 1,0 mnkr. Heltidsresans budget flyttas till Välfärd 0,4 mnkr. Nettoförändring -3,1 mnkr
 • Kultur och fritid inga förändringar.
 • Kommunstyrelsen flytt av heltidsrean -0,4 mnkr, effektivisering -2,0 mnkr personal, prisjusteringar SML/räddningstjänst 0,2 mnkr. Nettoförändring -2,2 mnkr.

Stora investeringar

Inför budget 2021 plan 2022-2023 planeras stora investeringar. Den totala investeringsvolymen för 2021 uppgår till 157,5 mnkr.


De största investeringsutgifterna i budget 2021 är:

 • Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 25 mnkr (total investeringsutgift 28 mnkr) klart år 2021.
 • Hedekas skola där skolområde renoveras/ moderniseras och är en del i ett större projekt tillsammans med nyinvestering som gäller att samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom samma fastighet (total investeringsutgift 60 mnkr) klart år 2021.
 • Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investering-utgift 40 mnkr) klart år 2022.
 • Förskola i Dingle 15 mnkr år 2021 och 6 mnkr år 2022 (total investeringsutgift 21 mnkr ny och reinvestering, klart år 2022.
 • Planerade underhåll på lilla Foss förskola som renoverar/moderniserar två avdelningar 10 mnkr.
 • LSS boende projektering 0,5 mnkr (total investeringsutgift 12,5 mnkr) Klart 2022.
 • Äldreboende/trygghets boende start projektering 2,0 mnkr (investeringsutgift 202 mnkr) klart 2024
 • Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr.

Dessa stora investeringar innebär att kommunen kommer att behöva nyupplåning under investeringsperioden 2021-2023 på cirka 424 mnkr och låneskulden vara 539 mnkr.


Investeringarna kommer att innebära ökade driftkostnader. För att finansiera de ökade driftkostnaderna måste det omprioriteras/effektiviseras i verksamheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson