Anpassad grundskola

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola i Munkedals kommun är i huvudsak förlagd till Kungsmarksskolan och Munkedalsskolan i centrala Munkedal. På Kungsmarksskolan finns en anpassad grundskoleklass och på Munkedalsskolan finns klasser med inriktning mot ämnesområden, även kallad träningsskola.

Det finns även elever i kommunens olika skolor som får sin undervisning i grundskolans klasser men som läser efter den anpassade grundskolans kursplan.

Inkluderande anpassad grundskola

I Munkedals kommun försöker man så långt det är möjligt att inkludera den anpassade grundskolans elever med den övriga skolan. Detta kan bland annat innebära att vissa elever går tillsammans med grundskolans elever i samma klass. Finns det behov av individuellt stöd försöker man att tillgodose detta i klassrummet eller i så nära anslutning till klassrummet som möjligt.


Andra elever kan exempelvis bilda egna klasser, oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Samverkan sker då i de ämnen eller sammanhang som är möjliga, utifrån individuella behov.


Samarbete mellan elever och lärare skapar förståelse och kunskap om människors olikheter och likheter, därför prioriteras samarbete och samverkan mellan anpassad grundskola och grundskola.

Hur sker bedömningen i anpassad grundskola?

Eleverna får betyg i anpassad grundskolas ämnen. I anpassad grundskola inriktning ämnesområden ges efter avslutad skolgång intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.


Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E.


För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic