Starta enskild verksamhet

Ska du starta barnomsorg eller skola i privat regi är det flera saker du behöver tänka på. Start av barnomsorg beslutar Munkedals kommun om medan Skolinspektionen beslutar om start av skola. Du behöver även anmäla ny barnomsorgs-, fritidshems- eller skolverksamhet till miljöenheten.

Barnomsorg i privat regi

Privata aktörer för förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg kan ansöka hos kommunen om godkännande för kommunalt bidrag. Om enskild huvudman har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och det inte innebär påtagliga negativa följder för kommunen, ska godkännande och bidrag lämnas.


Kommunalt bidrag är den barnomsorgpeng som följer varje barn oavsett vilken form av barnomsorg vårdnadshavarna väljer.

Godkännande av verksamheten samt tillsyn

Ansökan ställs till Munkedals kommun där beslut tas av barn och utbildningsnämnden. Om verksamheten godkänns, får huvudmannen ersättning från kommunen för antalet inskrivna barn. Det är alltid respektive barns hemkommun som lämnar barnomsorgspeng för de barn som går i enskild verksamhet. Verksamheten står sedan under tillsyn av den kommun där den bedrivs och som beslutat om godkännande.


Ansökningshandlingar och kommunens kvalitetskrav hittar du under Relaterad information. Här hittar du även Munkedals kommuns tillsynsrutiner för barnomsorg i privat regi.

Skola i privat regi

För att bedriva en fristående skola måste du ha tillstånd av Skolinspektionen för den enskilda skolenheten och utbildningen. Länk till Skolinspektionen hittar du under Relaterad information.

Anmälan om ny barnomsorgs- eller skolverksamhet till miljöenheten

Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till miljöenheten senast sex veckor innan du startar. En anmälan ska också göras om en befintlig verksamhet ska flytta till nya lokaler eller utökar med fler lokaler.


Följande verksamheter behöver anmälas:

 • Förskola och öppen förskola
 • Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan.


Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kan du kontakta miljöenheten.


Vilken information som ska finnas med i anmälan står på anmälningsblanketten. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält får du betala en miljösanktionsavgift.


Lokalerna som ska användas behöver vara anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.


Minimikrav är:

 • God ventilation
 • Lämpliga temperaturer i både inomhusluft och varmvattensystem
 • Låga radonvärden
 • Goda städ- och hygienrutiner
 • Ändamålsenlig kemikalieförvaring
 • Välordnad avfallshantering

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram.

Övrigt att tänka på

Tänk på att även kontrollera med kommunens bygglovsavdelning om du behöver bygglov.


Planerar du att ha någon form av matservering ska du även kontakta miljöenhetens livsmedelsenhet för att få veta om det finns några speciella regler eller krav kring detta. Om du ska servera mat behöver verksamheten registreras separat som livsmedelsanläggning, senast tio dagar innan verksamheten startar.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson