Mål och kvalitet

Mål

De mål man arbetar efter i förskola och skola är både kommunala och statliga. De kommunala målen revideras årligen i samband med budgetprocessen.


Skollagen med timplaner, läroplaner och kursplaner är de nationella styrdokument (måldokument) som ska styra verksamheten inom barnomsorg och skola. I den nya styrningens idé ligger att detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor som möjligt. Skolan ska ändå vara likvärdig över hela landet.

Regeringen fastställer läroplaner för förskolan (LpFö 98), det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och för de frivilliga skolformerna (Gy 11). Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem.


Skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna. Läroplanen, som bl a gäller för grundskolan (Lgr 11), är uppdelad i följande huvudområden:

 • normer och värden
 • kunskaper
 • elevernas ansvar och inflytande
 • skola och hem
 • övergång och samverkan
 • skolan och omvärlden
 • bedömning och betyg
 • rektorns ansvar

Kvalitet och klagomål

Du har som vårdnadshavare eller elev alltid möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål på den verksamhet som Barn och Utbildningsförvaltningen ansvarar för.


 1. Prata alltid först med berörd personal på verksamheten.
 2. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du rektor som i sin tur kontaktar berörd personal för att utreda och åtgärda.
 3. Är du inte nöjd efter det kontaktar du förvaltningschefen för Barn och Utbildning som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.
 4. Om du anser att Munkedals kommun inte fullgör sitt uppdrag enligt Skollagen kan du klaga hos Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic