Barn- och elevhälsa

I Munkedals kommun finns funktioner och verksamheter som arbetar med barns och elevers hälsa, välbefinnande och särskilda behov. Det omfattar bla vårt elevhälsoteam och öppna förskolan.


Kontaktuppgifter till Barn- och elevhälsoteamets personal

Barnhälsa

Centrala barnhälsan riktar sig till all kommunal barnomsorg för barn som är 0–6 år.  I Centrala barnhälsan ingår en logoped och två specialpedagoger.  

 

Elevhälsa

Elevhälsan i Munkedals kommun är en central organisation som omfattar medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. På varje skola finns även tillgång till specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan består av

 • skolsköterskor
 • skolläkare
 • kuratorer
 • psykolog
 • specialpedagoger

Elevhälsan riktar sig till organisations-, grupp- och individnivå. Vår personal arbetar tillsammans med rektorer i lokala elevhälsoteam. Teamen arbetar främjande och förebyggande med elevers hälsa, kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Elevhälsan arbetar med insatser till barn/elever, stöd till personal och vårdnadshavare samt verksamhetsutveckling.

All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

 

Vi samarbetar bland annat med

 • Familjecentralen
 • Socialtjänsten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn- och ungdomshabiliteringen
 • BVC
 • Vårdcentralen/Ungas psykiska hälsa (UPH)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Lena Cullberg