Naturvård

Syftet med naturvård är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Lite förenklat kan man säga att biologisk mångfald är ett mått på hur många olika levande organismer det finns.


Naturen har ett egenvärde och det är viktigt att man nyttjar den på ett hållbart sätt, både för nuvarande och kommande generationer. En variationsrik natur är även viktig för livskvalitet och inverkar positivt på vår hälsa.


Naturvårdsarbetet är bland annat viktigt för att uppnå de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt och för att skapa goda förutsättningar för friluftslivet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion