Munkedals kommunvapen

Meny

Eget avlopp

Bild på en spegelblank sjö med skog på båda sidorna. På ytan syns näckrosor.

Kaserna

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som enskild anläggning och omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken. Det är du som fastighetsägare som ansvara för att avloppsutsläpp sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Anlägga avlopp

Det finns många saker att tänka på när du ska anlägga ett eget avlopp. Nedan får du information om hur du går till väga.

När du ska anlägga ett avlopp ska du lämna in en ansökan till miljönämnden i mellersta Bohuslän.


Du ska lämna in en ansökan om du ska:

  • anlägga ett nytt avlopp
  • ändra ett befintligt avlopp
  • ta hand om avloppsfraktioner själv


Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Dessutom måste du visa att anläggningen uppfyller dagens krav på rening. Gör den inte det kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Planera och ansöka

När du bestämt dig för att anlägga ett nytt avlopp är det viktigt att du skaffar dig information om olika anläggningar och avloppsteknik. Kontakta en konsult eller entreprenör som kan hjälpa dig att planera ditt avlopp. För att få veta vilka krav som gäller där du bor kan du kontakta miljöenheten. När du bestämt dig för vilken anläggning du vill ha är det dags att lämna in en ansökan. Tänk på att skicka med alla bilagor. Annars måste vi be om kompletteringar och handläggningen tar längre tid.

Tillstånd och besiktning

När vi fått in din ansökan granskar vi den. Sedan får du ett tillstånd. Tillståndet anger var anläggningen ska placeras och vilken teknik som ska användas. Observera att du inte får börja bygga din anläggning innan du fått tillstånd. Om anläggningen kräver skötsel får du ett beslut med villkor gällande drift och underhåll. När ditt avlopp är anlagt skickar entreprenören in en så kallad entreprenörsrapport med bilder på anläggningsarbetet. Miljöenheten granskar rapporten och om allt ser bra ut skriver vi ett godkännande av entreprenörsrapport. Nu kan du börja använda din anläggning.

Köpa hus med enskilt avlopp

När du köper ett hus med eget avlopp är det viktigt att tänka på några saker.


Det är du som köper huset som har undersökningsplikt. Prata med fastighetsägaren för att få så mycket information som möjligt om avloppet. Du kan även höra av dig till miljöenheten för att se om vi har information om fastighetens avlopp i vårt arkiv eller ta kontakt med inskrivningsmyndigheten. De kan ge information om fastigheten och vilka skötselkrav som finns för den aktuella anläggningen. Du kan läsa mer i broschyren "Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus" under Relaterad information.

Inventering och tillsyn av enskilda avlopp

För att skydda miljön och människors hälsa ska alla enskilda avlopp uppfylla dagens lagkrav. Därför arbetar miljöenheten med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet. Enligt miljölagstiftningen bör kommunernas miljöenheter kontrollera enskilda avloppsanläggningar.


I Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner finns det cirka 8 500 enskilda avlopp. Inventering och tillsyn utförs områdesvis och under 2015 inventerades områdena närmast kommunernas dricksvattentäkter. Tåsteröds stora vatten, och Lilla Dale vatten i Sotenäs kommun samt Kärnsjön i Munkedals kommun. Lysekil tar sitt dricksvatten från Kärnsjön i Munkedals kommun.

Inventeringsenkät

När det är dags för ditt avlopp att inventeras kommer du att få ett brev med information och en enkät att svara på. Enkäten ligger till grund för en första bedömning av ditt avlopp.


Om du vet att ditt avlopp inte uppfyller lagkraven kan du själva ange det på enkäten. Ett tillsynsbesök blir då inte nödvändigt och du behöver inte heller betala avgift för tillsynsbesöket. Om du själv dömer ut ditt avlopp behöver du anlägga ett nytt avlopp eller förbättra din befintliga anläggning.


Vi kan inte godkänna ett avlopp bara utifrån enkätsvaren. Om ditt avlopp inte underkänns efter att enkätsvaren granskats kommer vi att kontakta dig inför ett tillsynsbesök.

Tillsynsbesök

I de flesta fall kommer vi att behöva besöka din fastighet för att kunna avgöra om din avloppsanordning fungerar bra. Det är oftast inte nödvändigt att du är med under vårt besök, men om du vill går det såklart bra att kontakta oss och boka tid.


Vid besöket tittar vi på vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller dagens krav på rening. Utgångspunkten för kraven kommer från Naturvårdsverkets allmänna råd. Råden är tydliga med vilka krav som bör ställas på reningsprocessen.

För att kunna göra en bra inspektion kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Slutna tankar behöver vi inte titta ner i.

Tillsynsavgift

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar ut en avgift för det arbete vi lägger ner på inventering och tillsyn av enskilda avlopp. Tillsynen innebär en kostnad för den enskilde fastighetsägaren, och avgiften följer kommunens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område.


Du som är berörd kommer att få ett beslut om avgift. I avgiften ingår den tid som vi behöver för förberedelser (ta fram bakgrundsinformation om fastigheten och avloppsanläggningen), besök på plats och kontakter med fastighetsägare, samt efterarbete (skriva beslut och övrig administration). All myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska bekostas av verksamhetsutövaren, det vill säga fastighetsägaren eller den som nyttjar avloppsanläggningen. Den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens kostnader för tillsynen.

Förbud eller godkännande

När inventeringen är klar kommer vi att göra en samlad bedömning av din avloppsanläggning. Antingen bedöms anläggningen vara godtagbar eller så blir den underkänd. Om ditt avlopp blir underkänt så kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på åtgärder eller ta beslut om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.


Du får givetvis även ett skriftligt meddelande om vi bedömer att ditt avlopp fungerar bra.

Senast ändrad: 2020-05-04

Sidansvarig: Jenny Pettersson

AVLOPP

Telefontid

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


Tisdag - fredag: kl. 09:00-11:45 


Ann-Katrine Stranne

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


ann-katrine.stranne@sotenas.se

0523-66 40 27Lars Forsberg

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


Föräldraledig

 

lars.forsberg@sotenas.se

0523-66 40 37Anna-Maria Axiotou

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

anna.axiotou@sotenas.se

0523-66 40 44


 

Tove Pettersson

Miljöhandläggare
Miljöenheten i mellersta Bohuslän


tove.pettersson@sotenas.se

0523-66 40 14Jenny Levander

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

Föräldraledig


jenny.levander@sotenas.se

0523-66 40 16Andrea Reyes

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


bibiam.reyes@sotenas.se

0523-66 40 15Julia Johansson

Miljöhandläggare


julia.johansson2@sotenas.se

0523-66 40 20MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.