Kommunledningsgruppen

Kommunledningsgruppen, KLG, är kommundirektörens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av politiska organisationen. Det formella ansvaret för beslut i gruppen ligger på kommundirektören. Övriga medlemmar i gruppen ansvarar för att viktiga strategiska frågor aktualiseras, bidrar till helhetslösningar och att informera och verkställa beslut som fattas i ledningsgruppen.


Arbetet i ledningsgruppen ska präglas av att:

 • Vi tänker på helheten
 • Vi tar gemensamt ansvar för gruppens resultat och värderingar
 • Vi är närvarande och bidrar i gruppen
 • Vi lyssnar på riktigt, respekterar varandra och använder oss av varandras kompetens
 • Vi vågar ta upp problem och ta hjälp av varandra
 • Vi är uthålliga i arbetet mot gemensamma mål och uppdrag
 • Vi är lojala mot fattade beslut
 • Vi levererar

Gruppen består av:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschef barn och utbildning, kultur och fritid
 • Förvaltningschef välfärd
 • Förvaltningschef samhällsbyggnad
 • Ekonomichef
 • Administrativ chef
 • HR-chef
 • Lönechef

Arbetsformer

Kommunledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger per månad. Däremellan har kommundirektören möten med sin kommunledningsstab. Respektive förvaltningschef har till sitt förfogande en egen ledningsgrupp per förvaltning.

Arbetssätt för samarbete mellan förvaltningar

Förvaltningen har tagit fram ett arbetssätt för att identifiera och effektivisera sakfrågor och arbetsprocesser som berör flera förvaltningar. Arbetssättet är beslutat av kommunstyrelsen.


Arbetssättet innebär att frågan först diskuteras i KLG, att projektbeskrivning tas fram och nyckelfunktioner identifieras för att ingå i en arbetsgrupp. Beslut fattas av kommundirektören. Därefter påbörjas arbetet i arbetsgruppen, som delar kunskap och utreder frågan i enlighet med uppdraget, i syfte att skapa en gemensam nulägesbild och rapport. Arbetsgruppen presenterar sin rapport för
kommunledningsgruppen. Kommundirektören beslutar och återkopplar därefter till arbetsgruppen.


I dokumenten nedan kan du läsa mer om arbetssättet:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal