Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige har bestämt att nämnden ska fullgöra i reglementet, i samband med budget eller i annat särskilt beslut. Nämnden ska verka för att fastställda
mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.


Nämnden svarar för:

 • Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
 • Biblioteksverksamhet
 • Dagbarnvårdare
 • Elevhälsovård
 • Fritidsgårdsverksamhet
 • Föreningsstöd och -bidrag
 • Förskole- och fritidsverksamhet
 • Grund-, anpassad- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI)
 • Huvudmannaskap för förskola och skola
 • Konst- och konstnärlig utsmyckning
 • Kulturskola
 • Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur
 • Simskoleverksamhet
 • Skolskjutsverksamhet
 • Tillsynsansvar för friförskola
 • Turism
 • Uthyrning och schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för föreningsverksamhet
 • Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter
 • Yttra sig i frågor som gäller namnsättning av gator, allmänna platser och
  kommunala fastigheter i samråd med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Klicka här för att se kultur- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare

 

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Sabina Trohne