Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) samt övrig relevant lagstiftning inom ansvarsområdet.


Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden fullgör också kommunens uppgifter för miljöärenden i enlighet med Miljöbalken (1998:808) och lagrum enligt gällande lagrumsförteckning.


Nämnden ska följa det fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra. Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.


Nämnden är ansvarig för:

 • Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
 • Lov-, anmälnings- och tillsynsärenden enligt Miljöbalken (1998:808) samt övrig lagstiftning enligt gällande lagrumsförteckning
 • Miljö- och strandskyddsärenden
 • Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP
 • Beredning av kommunala VA-frågor
 • Bostadsanpassning
 • Detaljplanearbete
 • GIS/kart-tjänster
 • Energirådgivning
 • Kommunal måltidsverksamhet
 • Kommunal Lokalvårdsverksamhet i såväl kommunala som inhyrda lokaler
 • Väghållning/trafiksäkerhet
 • Förvaltning, underhåll och skötsel av kommunal mark
 • Förvaltning, underhåll och skötsel av kommunens fasta egendom
 • Fastighetsförsäkringar
 • Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
 • Ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala byggnader
 • Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och till denna gällande föreskrifter

Ledamöter

Klicka här för att se samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson