Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Välfärdsnämndens myndighetsutskott behandlar individärenden som omfattas av sekretess. Vilka ärenden myndighetsutskott har rätt att besluta om framgår i välfärdsnämndens delegationsordning.


Ärendena gäller socialtjänstens personärenden inom Individ-och familjeomsorg, ärenden för personer som omfattas av LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.


Myndighetsutskottet bereder vissa individärenden för beslut i välfärdsnämnden eftersom dessa beslut enligt gällande lagstiftning inte kan delegaras utan måste fattas av nämnden i sin helhet.

 

Myndighetsutskottets kallelser och protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens 26 kapitel.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Monica Nordqvist