Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Foto som i förgrunden syns grenar och vass. Längre in i bilden syns ett utflöde av en älv.

Örekilsälvens mynning

Välfärdsnämndens myndighetsutskott behandlar individärenden som omfattas av sekretess. Ärendena gäller främst socialtjänstens personärenden från individ-och familjeomsorg, inklusive ensamkommande asylsökande barn och unga, LSS, äldreomsorg samt elevärenden från skolan.


Myndighetsutskottet bereder vissa individärenden för beslut i välfärdsnämnden som myndighetsutskottet enligt lag inte har rätt att besluta om, eftersom beslut måste fattas av nämnd i sin helhet.

 

Senast ändrad: 2020-04-29

Sidansvarig: Monica Nordqvist