Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår, men också hur
hälsan utvecklas och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället. Vår hälsa påverkas av många saker i livet som till exempel våra levnadsvanor – vad vi äter, om vi rör på oss och om vi använder alkohol och tobak. Men det handlar också om våra livsvillkor, vårt sociala nätverk och förutsättningar i det
samhälle vi lever i. Vår hälsa påverkas av allt från vår barndom och uppväxt, till hur och vart vi bor, vår utbildning, ekonomi, vänner och familj, kultur- och fritidsutbud och delaktighet i samhället.


Folkhälsoarbete handlar därför om att arbeta brett och det
involverar många av kommunens olika verksamhetsområden. Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets utformning och invånarnas hälsa. Målet med folkhälsoarbetet är att skapa ett samhälle med en god och jämlik hälsa för alla.


Folkhälsoarbete är förebyggande och främjande arbete för att
befolkningen ska må bra.

Hur arbetar vi med folkhälsa i Munkedals kommun?

Kommunens arbete för en god folkhälsa sker mestadels
integrerat i ordinarie verksamhet, eftersom många av de insatser som påverkar vår hälsa ingår i kommunens grunduppdrag. I Munkedals kommun finns ett folkhälsopolitiskt råd som verkar för att kommunen arbetar strategiskt med
folkhälsofrågorna. Rådet identifierar också behov och gör prioriteringar utifrån hur hälsan utvecklas i befolkningen. Folkhälsoarbete handlar om att arbeta långsiktigt och målinriktat.


I Munkedal finns också ett nätverk för folkhälsofrågor
kallat Folkhälsoforum. I det nätverket deltar bland annat representanter från kommunen, Närhälsan, tandvård, pensionärsorganisationer, studieförbund och andra föreningar och organisationer.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Linn Karlsson