Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning avser Socialstyrelsen och Munkedals Kommun en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Nedsättning kan uppstå till följd av sjukdom, annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.


Vi använder oss även av begreppet funktionshinder, dels när vi vill beskriva begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen, dels när vi avser politikområdet.

Vem kan få stöd?

  • Barn, unga och vuxna under 65 år med olika funktionsnedsättningar.
  • Personer mellan 18 och 65 år med svår psykisk sjukdom eller störning, som inverkar på det dagliga livet. Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarig. I målgruppen ingår också personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada vid vuxen ålder samt personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Denna grupp kan få insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS).

Läs mer om:

Lagen om stöd och service LSS

Socialtjänstlagen SOL 


Vill du veta mer kan du kontakta våra biståndshandläggare.

Ansökan

Ansökan sker hos kommunens biståndsbedömare för socialpsykiatri och LSS-handläggare. Se kontaktrutor.

Efter beslut om insats

Insatserna är utformade så att de ska passa dig, och ge det stöd du behöver. När du fått ett beslut kontaktar biståndsbedömaren tillsammans med dig verksamheten/personalen/enhetschefen för att diskutera vilket stöd du behöver.


Genom stödet ska du kunna delta i samhällslivet på ett så meningsfullt och självständigt sätt som möjligt. Du är själv med och bestämmer hur ditt stöd ska se ut.


För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i Munkedals Kommun har tystnadsplikt. Läs mer om tystnadsplikt/sekretess hos Socialstyrelsen.

Om du skulle få avslag

Detta beslut kan överklagas i Förvaltningsrätten. Alla överklagande måste ske skriftligen.


Uppge varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att det ska ändras. Kom även ihåg att uppge vilken nämnd eller tjänsteman som fattat beslutet.


Underteckna skrivelsen och uppge ditt fullständiga namn, personnummer,  postadress och telefonnummer. Överklagande ska skickas till:


Kommunstyrelsen, Munkedals Kommun

455 80 Munkedal


För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det det sätt du begärt.


Om något är oklart kan du vända dig till den som handlagt ditt ärende. Namnet på handläggaren återfinns på beslutsmeddelandet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann