Hjälp i hemmet

Foto på en yngre person håller i en äldre persons hand.

Hemtjänst

Om du önskar bo kvar i ditt eget hem men har behov av stöd och hjälp kan du få hjälp av hemtjänsten. Målet är att du skall kunna bo kvar i din hemmiljö så länge du själv önskar och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.


Hemtjänstens arbetsuppgifter är att förstärka och komplettera dina egna möjligheter för att du ska kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser utgår från individens behov. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Personalen i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden.

Trygghetslarm

För den som känner oro eller blir sjuk kan trygghetslarm vara en hjälp. Trygghetslarm kan man få oavsett var man bor i kommunen. Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kan ansöka om trygghetslarm och hemtjänst genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Nattpatrullen

Inom hemtjänsten finns en nattpatrull som består av undersköterskor. Nattpatrullen svarar på alla inkommande trygghetslarm och gör planerade besök hos personer i eget boende.

Förenklad biståndshandläggning

Om du är 80 år eller äldre kan du ansöka om vissa service insatser enligt Förenklad biståndshandläggning.

Hemservice - fixarhjälp i hemmet

För våra kommuninvånare som är 67 år och äldre erbjuder vi kostnadsfri hjälp i hemmet. Detta är till för dig som önskar tillfällig stödinsats med praktisk hjälp i det egna boendet.


Förutom den praktiska hjälpen som vår hemfixare kan ge dig, kan hen också göra en säkerhetsrond, för att ta bort eller minska riskmoment som kan leda till fallolyckor.


För mer information, se vår broschyr under Relaterad information.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet kan beviljas av biståndshandläggare om den som vårdas ej kan vara ensam i hemmet ens kortare stunder. Avlösning kan aldrig ersätta hemtjänstinsatser.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en hjälp till föräldrar och anhöriga som vårdar en funktionshindrad anhörig i hemmet. De skall ges möjlighet att lämna hemmet och veta att den funktionshindrade får den omvårdnad som krävs.


Avlösarservice bör kunna ges både regelbundet och i situationer som inte kan förutses. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.


Avlösarservice kan också vara ett bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ansökas om hos biståndsenheten.

För mer information, kontakta kommunens LSS-handläggare eller biståndsenheten.

Anhörigstöd

Många anhöriga hjälper en närstående att klara sin vardag.
Du, som hjälper, kan vara en familjemedlem men också en god vän eller granne.


Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till att underlätta för dig som anhörig. Det kan vara samtal, möjlighet att träffa andra i en anhöriggrupp eller delta vid föreläsningar och kurser på Anhörig- och Frivilligcentrum.


Utifrån ansökan om bistånd och beslut av biståndshandläggare kan du som anhörig få stöd i form av insatser till din närstående såsom dagverksamhet, korttidsplats/växelvård eller trygghetslarm.


Ambitionen är att din närstående ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann