Radon

När genomfördes en mätning av radon i ert hem senast? Mätning av radon bör ske åtminstone var tionde år för att ge en adekvat kontroll på att inomhusluften. För ett korrekt resultat behöver mätningen ske vintertid under perioden 1 oktober och 30 april. Är det brådskande kan en rådgivande korttidsmätning genomföras.


Här har vi samlat svar på vanliga frågor om radon.

Varför ska man mäta?

Radon är en gas som inte syns, smakar eller luktar. Radongas kan komma in i huset om det inte är tätt mot marken, med dricksvattnet eller frigöras från byggmaterial. Höga halter av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Enligt folkhälsomyndigheten anses ett årsmedelvärde över 200 Bq/m3 utgöra en olägenhet för människors hälsa.

När och hur ofta behöver man mäta?

Radonhalten i ett hem kan förändras till följd av fysiska förändringar i bostaden eller dess omgivning. Att byta från en grävd brunn till en bergborrad, förändra ventilationssystemet eller byta fönster kan påverka radonhalten. Det är rekommenderbart att en mätning genomförs om större åtgärder sker på fastigheten.


Att mäta med jämna intervall är ett bra sätt att försäkra sig om radonhalten i inomhusluften håller sig under det riktvärdet som finns, även om inga uppenbara förändringar gjorts. Ett bra riktmärke kan vara att mäta vart tionde år. Tas vatten från egen brunn förordas att mätning genomförs med tätare intervall.

Hur genomförs en mätning?

Mätdosorna som används för mätningen är endast cirka sex centimeter i diameter och kan därmed utan problem placeras där det är lämpligt. Räkna med minst en dosa per våningsplan, inklusive källare om den utgör ett bostadsutrymme. Har bostaden tre våningar så beställs alltså tre dosor.


För att få ett korrekt resultat, ett årsmedelvärde, behövs minst två dosor användas och mätningen behöver ske kontinuerligt under åtminstone två månader under perioden 1 oktober till och med 30 april. Följ de anvisningar som medföljer dosorna.


Vill man i samband med försäljning eller köp av bostad, eller på grund av något annat snabbt få en fingervisning om det föreligger ett problem, så kan en rådgivande kortidsmätning genomföras. En sådan mätning tar cirka en till två veckor.

Hur beställs mätdosor?

Mätdosor kan bland annat beställas från analysföretag, se Swedacs länk under Relaterad information. Dessa företag är alla ackrediterade att genomföra analys av radon i inomhusluft. Företagen skickar ut dosorna direkt till er och ni ser till att skicka dem åter när mätningen är slutförd för analys.

Efter att analysen är genomförd så får ni ett protokoll som visar på vilka radonhalter som uppmätts med de dosor ni haft utplacerade. Utifrån uppmätta värden beräknas ett årsmedelvärde.

Behöver vi mäta om vi bor i en hyres-/bostadsrätt?

Om ni bor i flerbostadshus är det er fastighetsägares skyldighet att se till att luftkvaliteten inomhus är god och att årsmedelvärdet för radon inte överskrider 200 Bq/m3.


Vänd er till er hyresvärd eller bostadsrättsförening för att höra vad som har gjorts.

Vad kan göras för att åtgärda radonproblemet?

Visar genomförda mätningarna på att årsmedelvärdet överskrider 200 Bg/m3 så behöver åtgärder vidtas. Först och främst behöver orsaken till det höga årsmedelvärdet utredas. När så är gjort kan rätt åtgärder genomföras.


Det kan handla om att täta sprickor eller att ventilera på rätt sätt. För att åtgärderna ska falla väl ut så behöver utredning och åtgärder genomföras av någon som är sakkunnig.

Radonbidrag

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion