Årsredovisning 2012

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 11,6 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 12,3 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 1,7 mnkr vilket väl uppfylls. Av dessa 11,2 mnkr är 0,4 mnkr realisationsvinst.

 

Den totala låneskulden uppgår till 205,2 mnkr i kommunen, vilket är på samma nivå som föregående år. Investeringar har under året gjorts för 32,6 mnkr, vilket trots det goda resultatet är för mycket för att kunna vara självfinansierat. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 353,4 mnkr en ökning på 1,2 mnkr från föregående år.

 

Soliditeten i kommunen uppgår till 36,5 procent, föregående år var den 34,9 procent, vilket är en liten förbättring. Räknas ansvarsförbindelsen med (intjänade pensioner innan 1997-12-31) uppgår soliditeten till — 10,8 procent, vilket är en förbättring med 4,5 procentenheter. Fram till 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara 35,0 procent, vilket kommunen i år har uppnått. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 28,6 procent vilket är något bättre än föregående års soliditet på 27,6 procent. Pensionsskulden är 236,4 mnkr per december 2012.

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

Sammanfattning nyckeltal


2011

2012

Skattesats, kr

22,76

22,33

Årets resultat, mkr

7,2

11,2

Investeringsvolym, mkr

20,1

32,6

Låneskuld, mkr

205

205,2

Soliditet, %

34,9

36,5


Nyckeltal kommunkoncernen


2011

2012

Årets resultat, mkr       

7,6

12,3

Låneskuld, mkr

352,2

353,4

Soliditet, %

27,6

28,6

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson