Årsredovisning 2015

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett positvit resultat på 0,2 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 3,3 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 1,4 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 1,2 mnkr.

 

Den totala låneskulden uppgår till 217,2 mnkr i kommunen, vilket är en ökning med 12 mnkr mot föregående år. Investeringar har under året gjorts för 41,4 mnkr, största investeringen under året var om- och tillbyggnad av två kommunala förskolor. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 425,2 mnkr en ökning på 27,4 mnkr från föregående år.

 

Soliditeten i kommunen uppgår till 34,7 procent, vilket är en försämring mot föregående år då den var 37,0 procent. Räknas ansvarsförbindelsen (intjänade pensioner innan 1997-12-31) med uppgår soliditeten till – 7,7 procent, vilket är en förbättring med 2,5 procentenheter. 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara bättre än 38,4 procent, vilket kommunen i år inte har uppnått. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 26,8 procent vilket är sämre än föregående års soliditet på 27,8 procent. Pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen är 240,2 mnkr per 31 december 2015.

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

Sammanfattning nyckeltal


2014

2015

Skattesats, kr

22,83

22,68

Årets resultat, mkr

-1,9

0,2

Investeringsvolym, mkr

23,5

41,4

Låneskuld, mkr

205,2

217,2

Soliditet, %

37,0

34,7


Nyckeltal kommunkoncernen


2014

2015

Årets resultat, mkr        

-0,3

3,3

Låneskuld, mkr

397,8

425,2

Soliditet, %

27,8

26,8

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson