Årsredovisning 2020

Sammanfattning

Året 2020 sammanfattas med ett bra resultat och en måluppfyllelse som fortsatt pekar i positiv riktning.


Årets resultat och nettokostnadsutveckling

Årets resultat för 2020 uppgår till 29 mnkr vilket är betydligt över det budgeterade resultatet på 14 mnkr. Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag är 4,1 procent vilket är över resultatmålet för året på 2,0 procent. Även kostnadsutvecklingen har varit gynnsam då nettokostnaderna visar på en lägre ökning än skatt- och bidragsintäkter.


Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt av fastighetsförsäljning, ökat med 1,9 procent från förgående år. Skatte-och bidragsintäkter har ökat med 3,4 procent. Skatteintäkterna har minskat med 4 mnkr medan generella statsbidrag och utjämning har ökat 27 mnkr. Negativa slutavräkningar för 2019 och 2020 års skatteintäkter kompenseras av extra statsbidrag för att dämpa effekterna av Covid-19-pandemin.


Soliditet

Det positiva resultatet tillsammans med att kommunen amorterat 80 mnkr av låneskulden medför att kommunens soliditet förbättras med 8 procentenheter till 53 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 23 procent.


Årets investeringar

Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, uppgår till 79 mnkr vilket är högre än de senaste åren men under budgeterad nivå. Investeringstakten de senaste tre åren ligger i genomsnitt på 55 mnkr per år.


Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.Nyckeltal i kommunen


2019

2020

Skattesats, %

23,63

23,63

Årets resultat, mkr

29

29

Investeringsvolym, mkr

57

79

Låneskuld, mkr

185

105

Soliditet, %

45

53


Nyckeltal kommunkoncernen


2019

2020

Årets resultat, mkr

29

30

Låneskuld, mkr

541

525

Soliditet, %

30

33


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson