Årsredovisning 2013

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 10,6 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 11,3 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 0,5 mnkr vilket väl uppfylls. Av dessa 10,6 mnkr är 0,1 mnkr realisationsvinst och 9,4 mnkr återbetalning från AFA försäkring avseende premier som kommunen betalade in under 2005-2006.

 

Den totala låneskulden uppgår till 205,2 mnkr i kommunen, vilket är på samma nivå som föregående år. Investeringar har under året gjorts för 36,2 mnkr, vilket trots det goda resultatet är för mycket för att kunna vara självfinansierat. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 367,4 mnkr en ökning på 14,0 mnkr från föregående år.

 

Soliditeten i kommunen uppgår till 37,6 procent, föregående år var den 36,5 procent, vilket är en liten förbättring. Räknas ansvarsförbindelsen med (intjänade pensioner innan 1997-12-31) uppgår soliditeten till – 12,3 procent, vilket är en försämring med 1,5 procentenheter. Fram till 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara 35,0 procent, vilket kommunen i år har uppnått. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 29,8 procent vilket är något bättre än föregående års soliditet på 28,6 procent. Pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen är 262,2 mnkr per 31 december 2013.

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

Sammanfattning nyckeltal


2012

2013

Skattesats, kr

22,33

22,83

Årets resultat, mkr

11,2

10,6

Investeringsvolym, mkr

32,6

36,2

Låneskuld, mkr

205,2

205,2

Soliditet, %

36,5

37,6


Nyckeltal kommunkoncernen


2012

2013

Årets resultat, mkr        

12,3

11,3

Låneskuld, mkr

353,4

367,4

Soliditet, %

28,6

29,8

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson