Årsredovisning 2018

Sammanfattning

Året 2018 sammanfattas med ett bra resultat och en måluppfyllelse som fortsatt pekar i positiv riktning.

Årets resultat och nettokostnadsutveckling

Årets resultat för 2018 uppgår till 12,5 mnkr vilket är betydligt lägre än föregående år och strax under det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr. Främsta anledningen till det minskade resultatet är att i resultatet för 2017 ingick överskott från fastighetsförsäljning med 32,3 mnkr Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag är 1,9 procent vilket är något under resultatmålet för året på 2,0 procent. De senaste åren kännetecknas av förstärkning av intäkter från staten. Från december 2015 har kommunen erhållit totalt 43,0 mnkr i extra statsbidrag för flyktingverksamheten varav 10,7 mnkr avser 2018. Under året har dock ersättningen från Migrationsverket minskat. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 2,0 procent. Den genomsnittliga nettokostnadsökningen under de tre senaste åren uppgår till 5,3 procent. Motsvarande ökning av skatter och generella statsbidrag uppgår till 5,9 procent vilket är positivt.

Soliditet och eget kapital

Årets resultat medför att kommunens egna kapital förstärks med 4,4 procent. Att soliditeten ökat beror på årets positiva resultat i kombination med en måttlig ökning av balansomslutningen. Detta gäller även när samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt räknas in.

Årets investeringar

Investeringsvolymen för året uppgick till 28,3 mnkr vilket är betydligt under budgeterad nivå. Investeringstakten de senaste tre åren ligger på 33,5 mnkr per år. Självfinansieringsgraden är tack vare det starka resultatet fortsatt betydligt över 100 % och uppgick till 123 procent (f. år 142 procent).

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.


Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.


Sammanfattning nyckeltal


2017

2018

Skattesats, kr

23,63

23,63

Årets resultat, mkr

50,8

12,5

Investeringsvolym, mkr

51,3

28,3

Låneskuld, mkr

191,1

191,1

Soliditet, %

42,9

43,9


Nyckeltal kommunkoncernen


2017

2018

Årets resultat, mkr

47,7

14,8

Låneskuld, mkr

306,2

359,0

Soliditet, %

29,7

29,4

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Fredriksson