Vad betyder orden?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde och vid andra möten, i protokoll, handlingar och i andra sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå. I den här ordlistan förklaras en del av dessa ord.

Ajournera

Ajournera betyder att man tar en paus eller skjuter upp ett ärende till senare tidpunkt eller sammanträde.

Allmän handling

En allmän handling är en handling (brev, e-brev, fax, protokoll, beslut med mera) som har kommit in till kommunen eller som kommunen själv har tagit fram. Allmänna handlingar kan vara offentliga (tillgänglig för alla) eller sekretessbelagda (hemliga). Alla allmänna handlingar som är offentliga har du rätt att ta del av.

Bereda

Att bereda ett ärende, till exempel en motion, innebär att faktaunderlag tas fram och frågan diskuteras bland tjänstemän och politiker. Kommunala nämnder som har ett särskilt intresse i frågan som ska avgöras av fullmäktige ska yttra sig. Kommunstyrelsen bereder ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Bordläggning

Bordläggning innebär att fullmäktige/nämnden skjuter upp beslutet till nästa sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras.

Dagordning

Dagordning/föredragningslistan innehåller de ärenden som ska behandlas på mötet. Kungörelse till fullmäktigesammanträde ska innehålla alla ärenden som ska behandlas. Handlingarna till sammanträdet innehåller underlag som behövs för beslutet.

Dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) utav en dataskyddsförordning (GDPR). Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter.

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Delegera

Att delegera innebär att man överlåter arbete och beslutsrätt till någon annan.

Interpellation

En interpellation är en omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Frågan ska vara skriftlig och lämnas in i senast tre dagar innan ett sammanträde. Svaret kan leda till en diskussion i fullmäktige. Interpellationer leder inte till beslut. En enkel fråga är en enklare form av interpellation. Vid en enkel fråga är det bara den frågande och den svarande som får debattera. En enkel fråga leder inte till ett beslut.

Justering

Ett protokoll ska justeras av ordförande. Vid varje sammanträde med kommunfullmäktige utses dessutom två ledamöter att justera protokollet (vid nämndssammanträde en ledamot). Dessa skriver sina namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt återger det som sammanträdet handlade om.

Jäv

Jäv är när någon av ledamöterna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig ska gå ut när det ärendet behandlas och får inte delta i beslutet.

Kungörelse

Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas. En kungörelse om fullmäktiges sammanträde måste göras minst en vecka före sammanträdet. Kungörelsen ska skickas till ledamöterna, ersättarna och sättas upp på kommunens digitala anslagstavla och annonseras i dagspressen. Kungörelsen behöver bara innehålla tid och plats för sammanträdet.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är en möjlighet för kommunens invånare att komma med förslag eller lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Medborgarförslagen är något av medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner och din möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin. Fullmäktige kan överlämna ett medborgarförslag till en nämnd för beslut.

Motion

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en ledamot. En motion kan bara lämnas av ledamöter i fullmäktige. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra så som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut.

Offentlighets- och sekretesslag

En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna, offentliga (tillgänglig för alla) handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

Presidium

Presidiet utgörs av den ordinarie ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande på ett fullmäktigesammanträde.

Proposition

Proposition är ett annat ord för förslag. Ett förslag till beslut vid omröstning framställs av ordföranden (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna). En propositionsordning är det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

Remiss

En remiss är synpunkter från andra i ett ärende. Myndigheter, organisationer eller personer som får säga vad de tycker om nya förslag.

Reservation

En reservation innebär att en ledamot anmäler att han/hon är mot ett beslut som fattats. En reservation kan lämnas antingen skriftligen eller muntligen och tas med i protokollet.

Tillkännagivanden

Tillkännagivande har samma betydelse som kungörelse eller meddelande. Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages enligt lag. Detsamma gäller för justerade protokoll.

Att justera betyder att protokollet undertecknas. Senast två dagar efter justering ska protokollet tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan. Det ska framgå var protokollet finns samt vilken dag det har tillkännagetts.

Vill man överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor från det att det justerade protokollet har tillkännagivits.

Votering

Votering innebär rösträkning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att rösta ja, nej eller avstå från att delta i beslut om det förslag man röstar om. Fullmäktiges ordförande avgör vilket förslag som fick flest ja-rop. Det kallas att besluta genom acklamation. Om någon begär votering ska rösterna räknas.

Återremiss

Återremiss innebär att fullmäktige/nämnden skickar tillbaka ärendet för ny beredning. Ärendet ska då beredas ytterligare innan ett nytt förslag kommer tillbaka för beslut.

Överklagan

Ett beslut i fullmäktige och av nämnder kan normalt överklagas. Ett annat ord för detta är att medborgarna i kommunen har besvärsrätt. Ett beslut som inte kan överklagas enligt annan lagstiftning överklagas till Förvaltningsrätten, som gör en laglighetsprövning. Ett beslut kan upphävas bara om:

det inte har tillkommit på rätt sätt; "i laga ordning" det gäller något som kommunen inte kan besluta om, kommunen har överskridit sina befogenheter, eller om beslutet strider mot någon lag.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Pernilla Gustafsson