Information parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vem kan ansöka om parkeringstillstånd?

I detta sammanhang avser rörelsehindret alltid gångförmågan.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller till rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.


Ett tillstånd får endast utfärdas till rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.


Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Om en rörelsehindrad regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet grundas bedömningen på sökandes förmåga att lämnas och ensam invänta föraren vid målpunkten.


Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder.
 • Svårighet att bära är inte tillräcklig grund för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem, t ex tarminfektion eller inkontinens då en person akut kan behöva uppsöka toalett, anses inte vara tillräckliga skäl för tillstånd.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte grund för tillstånd.

Ansökan parkeringstillstånd

Du beställer hem ansökningsblanketter via formuläret på sidan parkeringstillstånd eller laddar ner blankett för utskrift under relaterad information.

Återlämning och förnyelse

 • Tillstånd som upphört att gälla eller då den berättigade avlidit, ska återlämnas till kommunen.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas för högst fem år.
 • Ett parkeringstillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.
 • Missbruk av parkeringstillståndet kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet ska vara giltigt och ska placeras i vindrutans vänstra främre del så att dess framsida är väl synlig för kontroll utifrån.

Tillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör det fordon som ska parkeras eller när innehavaren åker med det fordon som ska parkeras och har beviljats tillstånd som passagerare.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger rätt att:


Skylt förbud mot att parkera fordon.


Parkera under högst 3 timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.

 

 


Parkera under högst 3 timmar i följd där lokal trafikföreskrift tillåter parkering kortare tid än 3 timmar.

 

 


Parkering 4 timmar

 

Parkera under högst 24 timmar i följd där lokal trafikföreskrift tillåter parkering mer än 3 timmar.

 

 

 

Parkeringsskylt rörelsehindrade.


Parkera på parkeringsplats som genom lokal trafikföreskrift reserverats för rörelsehindrade under högst 24 timmar om inget annat angivits på tilläggstavla.

 

 

 

 

Skylt gågata.

 

 

Parkera på gågata under högst 3 timmar.

 

 

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Ett parkeringstillstånd gäller inte på följande platser


Skylt stannandeförbud.

 

Stannandeförbud

 

 

 

 

Skylt lastplats stannandeförbud.

 

 

Plats avsedd för visst ändamål

 

 

 

 

 

Skylt huvudled. 

 

 

Huvudled

 

 

 

Skylt gångfartsområde.

 

Gångfartsområde (parkering är tillåten endast på särskilt anordnad P-plats).

 

 • Generella parkerings- och stannandeförbud, t ex före övergångsställe, gatukorsning.
 • Tomtmark eller parkeringshus (om inte ägaren har medgivit det).På tomtmark ska det finnas en tilläggsskylt som upplyser om vem som driver parkering och telefonnummer.
 • Parkeringsplats avsedd för visst fordonsslag till exempel lastbil.
 • Busshållplats.
 • Parkeringsplats.

Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort

Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd ska alltid polisanmälas. Bekräftelsen på polisanmälan skickas till Munkedal kommun, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.


Dokument för utskrift

Samma information som ovan i PDF:format.

Informationsblankett Pdf, 141.8 kB.


Ansökningsblankett Pdf, 241.3 kB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Marianne Meijer