Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.


Syftet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) är att ge en person med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.


Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner har en gemensam bostadsanpassningsenhet i Lysekil, där handläggningen av ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag sker.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du kan få bostadsanpassning om du är ägare eller hyr en bostad för permanentbruk i din kommun och har en stadigvarande funktionsnedsättning. Bidraget ersätter de kostnader du har för att få fasta funktioner anpassade till din funktionsnedsättning.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Anpassningarna ska ha en klar koppling till sökandens funktionsnedsättning.


Du kan beviljas bostadsanpassningsbidrag om du till exempel behöver bredda dörröppningar, ta bort trösklar, montering av ramper, anpassa köksinredningen eller anpassa badrummet till duschrum, installera hiss eller spisvakt.


Spisvakt kan beviljas som bostadsanpassning om det finns behov för att förebygga olyckor kring matlagning och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Personen/sökanden har en utredd demenssjukdom eller är under utredning hos läkare för minnesproblematik.
  • Personen/sökanden har en dokumenterad hjärnskada med minnesnedsättningar.
  • Ett allvarligt tillbud har inträffat och ska kunna verifieras av hemtjänst eller sjukvård.

Kraftig oro hos närstående/anhöriga är inte tillräckligt skäl för att beviljas bostadsanpassningsbidrag för spisvakt.

Information till ansökan:

Denna information gäller dig som bor i hyresrätt, bostadsrätt eller småhus/villa.


Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till ett beviljat ekonomiskt bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra anpassningsåtgärden. Att genomföra en bostads-anpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Därför är det viktigt för dig som söker bostadsanpassningsbidrag att du kontaktar och underrättar din hyresvärd/fastighetsägare om ev. anpassningsåtgärder som du ämnar söka och detta ska göras innan ansökan skickas in till kommunen.

Hur ansöker jag om bostadsanpassningsbidrag?

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska göras på särskild blankett och skickas till handläggaren i Lysekil. Blankett får du av arbetsterapeut eller ladda ner den här:

 

Ansökningsblankett bostadsanpassningsbidrag Pdf, 188.9 kB.


Se även Boverkets webbplats för mer information.


Ett skriftligt intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig skall styrka ditt behov av anpassning.

En kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning ska bifogas ansökan. Väljer du att själv ta in offerter ska dessa vara skriftliga och specificerade med åtgärd, material- och arbetskostnad.


Du kan även välja att låta kommunens handläggare sköta all kontakt med entreprenören. Du skall då lämna med en fullmakt att handläggaren får företräda dig i kontakten med entreprenören.

Hembesök

Det är först när samtliga ansökningshandlingar har inkommit till kommunen som prövning av bidraget sker. Handläggaren kontaktar dig för hembesök då vi går igenom de åtgärder du ansökt bidrag för.

Beslutet

Med ansökan, intyg, offerter och hembesök/ besiktning som grund utreder handläggaren och fattar beslut om vilka åtgärder du är berättigad till.


Vill du överklaga ett avslagsbeslut skriver du ett brev där du talar om varför du tycker beslutet är felaktigt och vilken ändring av beslutet du vill ha. Skrivelsen skickar du till handläggaren för bostadsanpassningsbidraget inom tre veckor från det datum du fick beslutet. Handläggaren omprövar beslutet eller skickar det vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Beställning av arbetet

När du fått beslut om att din ansökan är beviljad ska du beställa arbetet för att få åtgärderna utförda. Denna beställning gör du hos den entreprenör som du har valt. Om du har valt att ta hjälp av handläggaren med offertförfrågan och handläggning så beställer kommunen anpassningen hos entreprenören.

Slutbesiktning och betalning

När samtliga åtgärder är klara och till din belåtenhet kontaktar du handläggaren. En slutbesiktning av anpassningen utförs av handläggaren och bidraget betalas därefter ut till sökanden.

Fakturan

Fakturan skickas hem till dig. Du meddelar handläggaren det bankkonto som bidraget kan betalas till. Du ska själv betala fakturan till entreprenören med bidraget som satts in på det bankkonto som du meddelat handläggaren. Bidraget ersätter samtliga kostnader för de åtgärder som beviljats i beslutet.

Har du valt att handläggaren skall hjälpa dig med offert och handläggning kommer fakturan till kommunen, som betalar när du har godkänt anpassningens funktion.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede