Särskilda boenden

Vad innebär särskilt boende/äldreboende?

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser som den enskilde behöver i det dagliga livet. I den kommunala hälso- och sjukvården ingår sjukvårds- och rehabiliterings-insatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Den enskilde ska kunna bo kvar livet ut.

Vem kan få särskilt boende?

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemvård, kan få särskilt boende. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dygnet runt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är det enskilda behovet som styr, inte diagnos eller behovens orsak.

Hur går det till att få särskilt boende?

För att få en plats på ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Beslutet reglerar inte vilka hjälpinsatser i boendet som personen ska få. Hjälpinsatserna planeras och följs upp tillsammans med den enskilde.

Kan man välja särskilt boende i Munkedals kommun?

Det finns idag inga möjligheter att välja ett visst äldreboende. Kommunen försöker dock i största möjliga utsträckning tillgodose olika önskemål.


Äldreomsorgen i Munkedal har tre boenden med plats för cirka 95 personer.


Allégården ligger nära centrum i Munkedal. Dinglegården ligger i centrala Dingle och Sörbygården ligger mitt i Hedekas samhälle.

Äldreboenden i Munkedal

Här finns resultatredovisning från alla äldreboenden i Munkedals kommun

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann