Tillgänglighet

Tillgänglighet gäller för alla människor. Det övergripande målet för tillgänglighetsarbetet är att skapa förutsättningar så att alla som vill ska kunna delta i samhället på lika villkor. Ungefär en femtedel av landets befolkning har någon form av funktionsnedsättning.


Samhällplaneringen skall bland annat eftersträva god tillgänglighet för alla och beakta aspekter med avseende på särskilda behov hos fysiskt handikappade, barn och ungdomar samt på jämställdhet mellan könen. Exempel på detta är att Munkedals kommun ser över och förbättrar placeringen av handikapplatser och gör en del andra förändringar för att förbättra gångstråk med mera.

Tillgänglighetsdatabasen, TD

Via tillgänglighetsdatabasen kan du som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information få hjälp innan du besöker någon av lokalerna i Munkedals kommun, både kommunala och privata som är tillgängliga för allmänheten.


Arbetet med inventeringen pågår, på sikt kan du hitta tillgänglighetsinformation om fler lokaler här. Databasen uppdateras fortlöpande. Målet är att så många som möjligt av lokalerna i kommunen ska finnas med.


Leta upp den tillgänglighetsinformation du är intresserad av i Tillgänglighetsdatabasen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Henriette Alsterlin