Vindkraft

Planer för vindkraftverk i kommunen

Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7

Skånegårdar AB har lämnat in en bygglovsansökan om att bygga två vindkraftverk på fastigheterna Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7.


Enligt 9 kap 25 § i plan- och bygglagen ska organisationer samt enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om bygglov.


Ansökan är under handläggning.

Gunboröd

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) från vindkraftsbolaget Green Extreme för uppförande av ett vindkraftverk vid Gunboröd sydost om Hedekas i Munkedals kommun.


Fladdermusfaunan vid Gunboröd Pdf, 108 kB.

Rapport om fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd, skrivbordsprodukt.


Fladdermusinventering vid Gunboröd Pdf, 5 MB.

Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun.


Fågelinventering vid Gunboröd Pdf, 335.9 kB.

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering.


Småskalig vindkraft

Funderar du på egen vindkraft? Det är fullt möjligt. Idag finns små vindkraftverk så kallade miniverk eller gårdsverk som ger dig möjligheten att producera din egen el och bidra till en renare miljö. I vissa fall behövs inte bygglov för ett miniverk under 20 meter. För större vindverk än så krävs bygglov.

Vindlov

På vindlov.se hittar du en steg-för-steg-guide för att investera i vindkraftverk i olika skala. Bakom hemsidan står de statliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen samt Sveriges kommuner och landsting.


www.vindlov.se (Energimyndighetens webbplats)

Skattereduktion för vindkraftsel

Du som producerar el för hemmabruk och matar in eventuell överskottsel till övriga elnätet kan ofta få en skattereduktion på 60 öre/kWh för det. Reglerna gäller för privatpersoner.


Mer information om skattereduktion på Skatteverkets webbplats

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede