Vindkraft

Bild på propellern på ett vitt vindkraftverk. Himlen är blå med lite vita moln.

Här finner du dokument som rör planer för vindkraftverk i kommunen.

Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7

Skånegårdar AB har lämnat in en bygglovsansökan om att bygga två vindkraftverk på fastigheterna Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7.


Enligt 9 kap 25 § i plan- och bygglagen ska organisationer samt enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om bygglov.


Ansökan är under handläggning.

Gunboröd

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) från vindkraftsbolaget Green Extreme för uppförande av ett vindkraftverk vid Gunboröd sydost om Hedekas i Munkedals kommun.


Fladdermusfaunan vid Gunboröd Pdf, 108 kB.

Rapport om fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd, skrivbordsprodukt.


Fladdermusinventering vid Gunboröd Pdf, 5 MB.

Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun.


Fågelinventering vid Gunboröd Pdf, 335.9 kB.

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell