Klimat, miljö och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.


Klimatförändringarna är de mest allvarliga miljöhoten jämte förlusten av biologisk mångfald – både lokalt och globalt. Vi får allt mer nederbörd, fler och mer kraftfulla stormar, torka, översvämningar och höjda havsvattennivåer. Olika sorters extremväder påverkar kommunens möjlighet att utföra sitt uppdrag, vilket får konsekvenser för både invånare och medarbetare. Klimatförändringarna minskar den biologiska mångfalden, som är ett av de största globala miljöproblemen. Förlusten av biologisk mångfald förvärrar i sin tur effekterna av klimatförändringarna ännu mer. Klimatförändringarna är också ett stort säkerhetspolitiskt hot, med risk för ökade motsättningar och konfliktrisker som framför allt handlar om färskvatten, förnyelsebara naturresurser och migration.


Den 28 mars 2022 beslutade Kommunfullmäktige att anta ”Klimat- och miljöstrategi 2030” med tillhörande ”Munkedals miljömål 2030” som lyder:


”Utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter har minskat med 80 procent, jämfört med 1990.”


Målet är kopplat till ett av de sexton nationella miljökvalitetsmål, Begränsad klimatpåverkan, som Sverige har antagit.


Fokus ligger på följande områden:

  • Resa miljövänligt
  • Äta hälsosamt
  • Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt
  • Klimatsmarta byggnader

I Sverige utgör miljömålen den miljömässiga delen av hållbar utveckling och är därmed en viktigt del av Sveriges ansvar att uppfylla våra globala mål; Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.


Du hittar Klimat- och miljöstrategi 2030 här Pdf, 232 kB. (här ingår kommunens energiplan)


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Bo Säll