Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag är att:

 • Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision, mål och inriktning samt budget som kommunfullmäktige beslutat
 • Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter
 • Leda och styra delegerade operativa verksamheter

Kommundirektören

Kommundirektören är Munkedals kommuns ledande tjänsteman med ett övergripande ansvar för samordning, ledningssystem, strategiska frågor, säkerhetsfrågor med mera. Kommundirektören ansvarar vidare för att kommunstyrelsen får underlag för att kunna utöva sin uppsiktsplikt samt att politiska beslut genomförs och följs upp.


Läs mer om kommundirektörens uppdrag

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen utgörs av följande verksamheter:

 • Kansli med ansvar för nämndsekreterarskap, diarieföring och arkivering
 • Medborgarcentrum med ansvar för kundbesök och telefoni
 • Kommunikation och marknadsföring
 • Extern och intern webbplats
 • Digital utveckling och samordning
 • Verksamhetsutveckling, utredningar samt underhåll av styrdokument
 • Rådgivning i administrativa frågor
 • Folkhälsoarbete/social hållbarhet
 • Civilförsvarsplanering och brottsförebyggande arbete

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har hand om allt som rör kommunens ekonomi. Budget och bokslut, finansieringsfrågor, betalningsövervakning, ekonomiska utredningar samt inköp- och upphandlingsfrågor.


Ekonomiavdelningen ger också råd och stöd i ekonomiska frågor till övrig kommunal verksamhet.


Läs mer om kommunens ekonomi

Läs mer om upphandling och inköp

Löneenheten

Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har en gemensam löneenhet som är placerad i Munkedal. Löneenheten ansvarar för de tre kommunernas löneadministration samt för pensions- och försäkringsadministration.

HR-avdelningen

HR-avdelningen, Human Resources, ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, rekrytering, ledarskap, samverkan och framtida kompetensförsörjningsfrågor.


Lag- och avtalsfrågor, förhandlingar samt råd och stöd till chefer inom personalområdet ligger också inom avdelningens arbetsområde.


Till sidan med våra lediga jobb

Näringslivsutvecklare

Näringslivsutvecklaren är ett stöd för näringslivet och kommunen för ökad tillväxt. Detta sker genom att underlätta för nya affärsidéer/företag, stimulera befintliga företags utveckling samt attrahera nya företag att etablera sig.


Näringslivsutvecklaren ska vara den naturliga länken för samverkan mellan näringsliv och kommunen.


Läs mer om näringslivsfrågor

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion