Välfärdsförvaltningen

Foto på en äldre och en yngre kvinna. Den yngre har arbetskläder på sig. De ser båda in i kameran och ler. I bakgrunden syns en annan äldre kvinna.Förstora bilden

Ekebackens vård- och omsorgsboende i Munkedal.

Välfärdsförvaltningen består av tre avdelningar som leds av två avdelningschefer: individ- och familjeomsorg (IFO), vård och äldreomsorg samt stöd. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) är placerad direkt under socialchefen.

Avdelning IFO

IFO består av två enheter: barn och unga-enheten (utredargrupp, familjebehandlargrupp och placeringsgrupp) samt vuxenenheten (försörjningsstödsgrupp och beroendegrupp).

Barn och unga

Enheten arbetar med barn och unga som är placerade och med familjehem. Enheten arbetar även med inkomna ansökningar och anmälningar kring barn och unga samt med insatser till barn och unga och deras familjer.

Vuxenenheten

Enheten består av två delar: försörjningsstöd och beroende.

Försörjningsstöd

Personalen inom försörjningsstöd arbetar med att ta emot ansökningar om stöd till personer som behöver ekonomisk hjälp.

Beroende

Personalen erbjuder samtalsstöd för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Även anhöriga erbjuds stöd.

Avdelning vård och äldreomsorg

Inom avdelningen vård och äldreomsorg ryms hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsplatser, rehabenheten samt dagverksamhet för personer med demens.

Hemtjänst

Hemtjänsten i Munkedals kommun är uppdelad organisatoriskt i områdena Hedekas, Munkedal och Svarteborg (Dingle och Hällevadsholm).


Hemtjänsten hjälper bland annat de som bedömts behöva personlig omvårdnad, sjukgymnastik och/eller med praktisk hjälp i hemmet, exempelvis städning, inköp, matlagning, post och bankärenden.


Läs mer om hemtjänst

Hemsjukvård

Hemsjukvården finns för de som har en funktionsnedsättning, fysisk eller kognitiv, och behöver bestående sjukvård i hemmet.


Läs mer om hemsjukvård

Vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboenden är äldreboenden. I Munkedals kommun finns det fyra boenden.


Läs mer om boendena

Rehabenheten

Rehabenheten ansvarar för att utföra rehabilitering och omvårdnad på korttidsboende, i det egna hemmet och på särskilda boenden. Rehabilitering kan vara sjukgymnastik eller arbetsterapi. Rehabenheten hjälper också till med hjälpmedel som underlättar vardagen för personer som har olika funktionsnedsättningar, till exempel inom neurologi, ortopedi och reumatologi.


Läs mer om rehabilitering

Läs mer om hjälpmedel

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom riktar sig till personer som har en diagnostiserad demenssjukdom och som bor hemma. För att få komma till dagverksamheten behöver man ha ett biståndsbeslut. Dagverksamheten syftar till att få gemenskap med andra, stimulans för att bibehålla sina funktioner men även som avlastning för anhöriga.


Läs mer om dagverksamheten för personer med demenssjukdom

Demenssjuksköterska

I Munkedals kommun finns en särskild sjuksköterska som arbetar med personer som har demens.


Läs mer om demens

Avdelning stöd

Avdelning stöd arbetar med sysselsättning, LSS och socialpsykiatri.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser och sysselsättning för personer som har socialmedicinska- och fysiska handikapp. Deltagarna erbjuds kompetenshöjande inslag genom utbildningsinsatser och praktik i offentlig verksamhet och i privata företag.


Läs mer om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

LSS

Verksamheten ansvarar för stöd och service till personer med funktionshinder och som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.


Läs mer om LSS

Socialpsykiatri

Munkedals kommun erbjuder stöd för personer med en psykisk funktionsnedsättning genom boendestöd och/eller en kontaktperson.


Läs mer om psykisk funktionsnedsättning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård inom särskilt boende, hemsjukvård och dagverksamhet.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan medverkar i vårdutveckling och kvalitetssäkring samt samverkar med region och övriga kommuner i hälso- och sjukvårdsfrågor.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:


  • Omsorgstagarna/patienterna ska få en säker vård och behandling av god kvalitet
  • Rutiner för läkarkontakter upprättas och efterlevs
  • Läkemedelshantering följer gällande lagstiftning
  • Journalföring av patienter följer gällande lagstiftning
  • Medicintekniska produkter tillhandahålls
  • Rutiner gällande sekretesslagstiftningen är säkra och välfungerande
  • Besluten om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna
  • Anmälan görs enligt Lex Maria om en patient drabbas eller utsätts för allvarlig skada i samband med vård eller behandling


Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal