Välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen består av tre avdelningar som leds av två avdelningschefer: individ- och familjeomsorg (IFO), vård och äldreomsorg samt stöd. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) är placerad direkt under socialchefen.

Avdelning IFO / Bistånd

IFO består av tre enheter: barn och unga-enheten (utredargrupp, familjebehandlargrupp och placeringsgrupp), vuxenenheten (försörjningsstödsgrupp och beroendegrupp) samt bistånd SoL/LSS.

Barn och unga

Enheten arbetar med barn och unga som är placerade och med familjehem. Enheten arbetar även med inkomna ansökningar och anmälningar kring barn och unga samt med insatser till barn och unga och deras familjer.

Vuxenenheten

Enheten består av två delar: försörjningsstöd och beroende.

Försörjningsstöd

Personalen inom försörjningsstöd arbetar med att ta emot ansökningar om stöd till personer som behöver ekonomisk hjälp.

Beroende

Personalen erbjuder samtalsstöd för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Även anhöriga erbjuds stöd.

Bistånd SoL / LSS

Personalen inom bistånd arbetar med att utreda vårdbehovet hos främst äldre och funktionshindrade. Det kan handla om stöd till personlig assistans, hemtjänst eller plats på ett särskilt boende.

 

Avdelning stöd

Avdelning stöd arbetar med sysselsättning, LSS och socialpsykiatri.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser och sysselsättning för personer som har socialmedicinska- och fysiska handikapp. Deltagarna erbjuds kompetenshöjande inslag genom utbildningsinsatser och praktik i offentlig verksamhet och i privata företag.

Läs mer om daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

LSS

Verksamheten ansvarar för stöd och service till personer med funktionshinder och som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer om LSS

Socialpsykiatri

Munkedals kommun erbjuder stöd för personer med en psykisk funktionsnedsättning genom boendestöd och/eller en kontaktperson.

Läs mer om psykisk funktionsnedsättning

 

Avdelning vård och omsorg

Inom avdelningen vård och äldreomsorg ryms hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, korttidsplatser, rehabenheten samt dagverksamhet för personer med demens.

Hemtjänst

Hemtjänsten i Munkedals kommun är uppdelad organisatoriskt i områdena Hedekas, Munkedal och Svarteborg (Dingle och Hällevadsholm).


Hemtjänsten hjälper bland annat de som bedömts behöva personlig omvårdnad, sjukgymnastik och/eller med praktisk hjälp i hemmet, exempelvis städning, inköp, matlagning, post och bankärenden.

 

Läs mer om hemtjänst

Särskilda boenden

Särskilda boenden är äldreboenden. I Munkedals kommun finns det fyra boenden.

Läs mer om boendena

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom riktar sig till personer som har en diagnostiserad demenssjukdom och som bor hemma. För att få komma till dagverksamheten behöver man ha ett biståndsbeslut. Dagverksamheten syftar till att få gemenskap med andra, stimulans för att bibehålla sina funktioner men även som avlastning för anhöriga.

Läs mer om dagverksamheten för personer med demenssjukdom

 

Kommunal primärvård

Kommunal primärvård finns för de som har en funktionsnedsättning, fysisk eller kognitiv, och behöver bestående sjukvård i hemmet.

Läs mer om kommunal primärvård

 

Kommunal primärvård ansvarar även för att utföra rehabilitering och omvårdnad på korttidsboende, i det egna hemmet och på särskilda boenden. Rehabilitering kan vara sjukgymnastik eller arbetsterapi. Kommunal primärvård hjälper också till med hjälpmedel som underlättar vardagen för personer som har olika funktionsnedsättningar, till exempel inom neurologi, ortopedi och reumatologi.

Läs mer om hjälpmedel

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård inom särskilt boende, hemsjukvård och dagverksamhet.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan medverkar i vårdutveckling och kvalitetssäkring samt samverkar med region och övriga kommuner i hälso- och sjukvårdsfrågor.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:

  • Omsorgstagarna/patienterna ska få en säker vård och behandling av god kvalitet
  • Rutiner för läkarkontakter upprättas och efterlevs
  • Läkemedelshantering följer gällande lagstiftning
  • Journalföring av patienter följer gällande lagstiftning
  • Medicintekniska produkter tillhandahålls
  • Rutiner gällande sekretesslagstiftningen är säkra och välfungerande
  • Besluten om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna
  • Anmälan görs enligt Lex Maria om en patient drabbas eller utsätts för allvarlig skada i samband med vård eller behandling


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion