Samverkan i länet

Länets aktörer har olika ansvar, befogenheter och uppgifter vid samhällsstörningar. För att vi ska kunna möta människors behov av hjälp på bästa sätt behöver vi samverka och samordna våra insatser. På krisberedskapsspråk talar vi om att vi ska inrikta och samordna våra resurser så att de används effektivt. För att kunna göra det behöver vi tillsammans skapa en helhetsbild av det inträffade. Det kallar vi för samlad lägesbild.

Samverkan i vardagen

I länet finns flera samverkansforum och nätverk med representanter från kommuner, räddningstjänst, polisen, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten, med flera.

Regionala rådet - regional nivå

Regionala rådet leds av Länsstyrelsen och landshövdingen. I övrigt består regionala rådet av regionchefer inom bevakningsansvariga myndigheter som till exempel Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen samt Västra Götalandsregionen.


Länets samtliga räddningstjänster och kommuner representeras genom en delregional representant för räddningschefer, säkerhetssamordnare och kommundirektörer.

Munkedals kommuns krisberedskapsråd - lokal nivå

Krisberedskapsrådet är ett lokalt forum för alla frågor som rör krisberedskap, lagen om skydd mot olyckor och totalförsvar.


Munkedals kommun, genom kommunstyrelsens ordförande, sammankallar till möte två gånger per år. Tillsammans med övriga samhällsviktiga aktörer i vår kommun är målsättningen att öka kunskapen om våra resurser, förmågor och möjligheter att agera innan en extraordinär händelse inträffar. Vid en inträffad samhällsstörning sker samverkan i andra former.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg