Stöd vid en kris

En kris eller en samhällsstörning är en extraordinär händelse som avviker från det normala. En kris innebär en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Krisen kan ge en direkt påverkan på liv, egendom eller miljö. Vid en extraordinär händelse kommer samhällets resurser gå till de mest utsatta och därför är det viktigt att varje invånare även själv har en god beredskap. Läs mer på sidan Din säkerhet.


Hantering av en kris kan handla om att stötta drabbade personer, till exempel genom ett kristeam. Men det kan också innebära att kommunen måste aktivera sin krisledningsorganisation för en effektiv krishantering.

Kristeam

Vid en händelse som drabbar ett större antal personer inom Munkedals kommun kan POSOM-gruppen aktiveras.

POSOM

POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande. Inträffade händelser runtom om i världen visar på vikten av att stödja och hjälpa människor i chock eller kris i ett så tidigt skede som möjligt. Syftet med POSOM Munkedal är att ha förmågan att på ett bra sätt stötta många drabbade samtidigt och möjliggöra en snabbare bearbetning av händelsen.


Avdelningschefen för Individ- och familjeomsorg (IFO) är sammankallande för gruppen vars medlemmar har sin ordinarie tjänst i följande verksamheter:


 • Kommunledningskontoret
 • Sektor Omsorg
 • Sektor Barn och utbildning
 • Närhälsan
 • Svenska Kyrkan
 • Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
 • Polisen

Krishantering

Kommunens ansvar

Vi ska ha god kunskap om de risker som finns och ha planer
för hur dessa ska minska eller tas bort. Vi ska också ha god beredskap för krishantering och beredskap för att samordna och utvärdera krishanteringsinsatser inom vårt geografiska område.

Ansvar, likhet och närhet

Under en kris arbetar Munkedals kommun utifrån tre principer:


Ansvar – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, gör det också i en krissituation.


Likhet – våra samhällsfunktioner ska så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållande.


Närhet – en kris ska hanteras där den inträffar och av de närmast berörda och ansvariga.


För att stärka vår krisberedskap görs det i början av varje
mandatperiod en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ligger sedan till grund för en krisledningsplan som kommunfullmäktige antar för varje ny mandatperiod.


Kommunen ska:

 • ha god kunskap om risker och sårbarhet
 • planera för hur risker och sårbarhet ska
  undanröjas eller minskas
 • ha god förmåga att hantera en extraordinär
  händelse
 • ha en samlad bild av risker, sårbarhet och
  förberedelser för krishanteringen
 • verka för samordning av krishantering inom sitt
  geografiska område


Läs mer om Munkedals kommuns förebyggande krisberedskapsarbete på sidan Krisberedskap

Krisledningsorganisation

För att kommunen ska kunna ge en god samhällsservice även
vid kris eller stor olycka finns det en krisledningsplan för hur och när kommunens krisledning ska träda in.


Krisledningsnämnd

Det är ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden i Krisledningsnämnden som bedömer när nämnden ska träda i funktion.


Krisledningsstab

Kommunledningsgruppen utgör krisledningsstab och det är kommundirektören som beslutar när staben ska aktiveras. Till staben hör även kommunikatör och säkerhetsstrateg.


Tjänsteman i beredskap (TIB)

För att snabbt kunna aktivera Munkedals kommuns
krisledningsorganisation finns det dygnet runt, året runt, en tjänsteman i beredskap (TIB) tillgänglig. Den här funktionen bemannas av räddningschef i beredskap vid Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Markus Ljungberg