Bygglovsprocessen

Här beskriver vi olika steg i bygglovsprocessen.

Steg 1. Planera ditt projekt

Förberedelser

Funderar du på att bygga om eller bygga till ditt hus? Ska du bygga nytt? Redan på idéstadiet är tankarna många och du kan behöva råd och tips innan du söker bygglov. 

En bygglovshandläggare kan svara på dina frågor om bygglov, anmälan, detaljplaner och ritningar. Mejla oss eller ring på vår telefontid, tisdag – torsdag mellan kl. 10:00 – 12:00, här kan du också boka kostnadsfri rådgivning.

 

Behövs bygglov?

Börja med att ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller inte. De flesta byggprojekt kräver lov.

I menyn hittar du fler sidor där du kan läsa om bygglov.

 

Råd och tips

Det är viktigt att ta hänsyn till omgivningen när du ska bygga så att det nya passar in och områdets karaktär inte förvanskas. Vi kan ge dig råd och tips om vad du bör tänka på.

 

Inom detaljplanerat område

Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande och exploatering inom ett visst område. Detaljplanen reglerar bland annat byggrätten i området, det vill säga hur området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering.

 

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat område finns ingen generell byggrätt för området. Det innebär att alla ansökningar om bygglov prövas enligt plan- och bygglagen tillsammans med kommunens översiktsplan och lokala förutsättningar på platsen. Om du vill pröva om ett område är lämpligt för byggnation kan du först ansöka om förhandsbesked.

Steg 2. Ansökan/anmälan

Tänk på att fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

 

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Ansökan om bygglov
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Ritningar, se checklista nedan
 • Förslag till kontrollplan

 

Ritningsförklaring:

 

Nybyggnadskarta/situationsplan:

Nybyggnadskarta krävs för nyetablering inom detaljplanerat område. Nybyggnadskartan ska ligga till grund för upprättande av situationsplan. På situationsplanen ska planerad byggnation inritas.

Nybyggnadskarta för komplementbyggnader och tillbyggnader krävs när bygglovshandläggaren så bedömer.

 

Fasadritning:

Fasadritning är en ritning som visar hur byggnadens fasader ska se ut. För att kunna bedöma byggnadens höjdläge ska befintlig och planerad marknivå ritas in på respektive fasadritning. Vid nybyggnad ska samtliga fasader redovisas, vid tillbyggnad kan det räcka med de fasader som berörs.

 

Sektionsritning:

En ritning som visar hur byggnaden ser ut i genomskärning.

 

Konstruktionsritning:

En ritning som visar hur byggnadens konstruktion ser ut. Den kan till exempel visa hur olika detaljer ska utformas, dimensioner för de material som ingår i byggnaden och isoleringstjocklekar.

 

Enskilt avlopp

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp behöver du kontakta Miljöenheten i mellersta Bohuslän för tillstånd att anlägga VA.

 

Kommunalt VA

Kontakta Västvatten om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp eller göra ändringar.

Steg 3. Ditt ärende handläggs

Bygglovshandläggaren kontrollerar alla inkomna handlingar och meddelar dig som sökande om ditt ärende behöver kompletteras. Vår ambition är att begära kompletteringar inom tre veckor från det att ansökan eller anmälan kom in.

 

När vi bedömer att alla handlingar som krävs för åtgärden är inlämnade, skickas ett komplettbevis till dig. I anmälningsärenden har vi 4 veckor på oss och i ansökningsärenden har vi 10 veckor på oss att lämna ett beslut till dig. Kräver ärendet extra utredningar kan handläggningstiden förlängas med 4 respektive 10 veckor. I sådana fall skickas information om det till dig.

Steg 4. Beslut om lov eller startbesked

I ansökan om bygg-, mark- och rivningslov får inte åtgärden påbörjas förrän 4 veckor efter att beslutet publicerats i Post- och Inrikes tidning och att man även erhållit ett startbesked. I vissa fall krävs också att man har ett tekniskt samråd innan man får ett startbesked.

I anmälningsärenden får du påbörja åtgärden direkt när du fått ett startbesked.

Steg 5. Avsluta bygget

I ärenden som gäller nybyggnation ska byggnadsnämnden oftast komma ut på arbetsplatsbesök när stommen är vädertät. Det är du som byggherre eller din kontrollansvariga som kallar byggnadsnämnden till ett arbetsplatsbesök.

 

När åtgärden är klar ska byggnadsnämnden oftast komma ut och inspektera byggnationen. I vissa fall räcker det att du skickar in de handlingar som begärts i startbeskedet.

Du behöver få ett slutbesked innan åtgärden får tas i bruk. Detta gäller för alla åtgärder som du ansökt eller anmält och fått lov och/eller startbesked för. Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked ska Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Ritningar och handlingar

I alla ärenden krävs det att man skickar in en ansöknings eller anmälningsblankett. Följande handlingar krävs oftast också:

 • Situationsplan eller nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan, (som föregåtts av en riskbedömning, den kan komma att krävas in)
 • Andra specifika handlingar beroende på åtgärd, tex foton eller annat

Här hittar du exempel på ritningar:

Exempelritningar Pdf, 1 MB.

Ordlista

Anmälningspliktig åtgärd

En del åtgärder på fastigheter kräver att du som vill utföra dem gör en anmälan till kommunen. Dessa åtgärder kallas anmälningspliktiga åtgärder.

 

Beräkningsgrundande fasad

Den fasad som används för uträkning av byggnadshöjd. Det ska vara den fasad med störst allmänpåverkan, till exempel mot gatan eller mot vattnet och i första hand en långsida.

 

Bruttoarea (BTA)

Arean av alla våningsplan som går att mäta inklusive ytterväggar. Här ingår även hål för trappa och inglasat uterum.

 

Byggnadsarea (BYA)

Den yta en byggnad tar upp på marken, inklusive alla utskjutande delar. I byggnadsarean ingår även ytan av balkonger, verandatak, carport och så vidare (så kallad öppenarea).

 

Byggnadshöjd

Avståndet från marken till skärningen mellan fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning. Marknivån bestäms av medelmarknivån invid byggnaden eller beroende av vilken fasad som är beräkningsgrundande. I många äldre detaljplaner skrivs enbart ”höjd” när det är byggnadshöjd som avses.

 

Detaljplan

En karta som anger hur ett begränsat område i en kommun ska/får bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.

 

Fackmannamässiga ritningar

Ritningar som är skalenliga, komplett information och entydiga samt redovisade med svarta streck på vitt papper.

 

Kontrollplan

Ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behöver utföras inom ett projekt för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista. Kontrollplan behövs för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg-, mark- och rivningsåtgärder. Ska föregås av en riskbedömning.

 

Medelmarknivå (MMN)

Den genomsnittliga marknivån invid en byggnads fasader.

 

Så beräknar du marknivån:

I de fall där marken kring byggnaden är jämn och byggnadskroppen är enkel kan medelvärdet av marknivån invid de fyra byggnadshörnen användas. I andra fall krävs en mer detaljerad beräkningsmodell där samtliga fasadytor under ett givet vågrätt plan ned till lägsta mark delas med byggnadens omkrets.

Obs! Om byggnaden ligger närmare gata eller annan allmän plats än 6 meter är det den allmänna platsens medelnivå som byggnadshöjden ska utgå ifrån.

 

Nockhöjd

Den högsta punkten av byggnadens takkonstruktion. Delar som inte ingår i själva konstruktionen, så som skorsten eller antenner, får överstiga nockhöjden om inte detaljplanen säger annat.

 

Startbesked

Ett beslut från bygglovsnämnden om att åtgärder eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas. Startbeskedet innehåller även information om eventuella villkor och lagstiftning som är relevant.

 

Slutbesked

Byggnadsnämndens besked om att ett byggnadsverk får tas i bruk. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav är uppfyllda (enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet) och att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

 

Totalhöjd

I totalhöjden ingår samtliga över nocken uppskjutande delar. Här räknas även skorstenar, antenner och liknande in. Om detaljplanen anger en högsta tillåten totalhöjd får ingenting överstiga den angivna höjden.

 

Öppenarea (OPA)

En area som har tak men helt eller delvis saknar väggar, exempelvis en carport eller en altan under tak. Öppenarean ingår i byggnadsarean.

Avgifter

Alla ansökningar eller anmälningsärendet debiteras enligt gällande taxa. Detaljerad information finns här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Marianne Meijer