Kostnader för lov, anmälan och förhandsbesked

Byggavgifter i Munkedals kommun

Avgiften beräknas på den taxa som gäller när ärendet inkommer. Taxan grundas på årets prisbasbelopp vilket betyder att avgifterna förändras från år till år.

Avgiften beräknas bland annat efter storlek på den sökta åtgärden och hur mycket arbete som läggs ned på ärendet. Detta innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet handlagts.

Timdebitering

För vissa ärendetyper tas timdebitering. Då multipliceras handläggningskostnaden per timme med antal nedlagda timmar.

Handläggningskostnaden per timme är 1 060 kr år 2022.

Avgift vid avslag, återtagande, avskrivning eller avvisning

Om en ansökan avslås, återtas, avskrivs eller avvisas tas en avgift ut för nedlagt arbete.

Förkortningar och ordförklaringar

BTA = Bruttoarea

OPA = Öppenarea

BYA = Byggnadsarea


Attefallshus:
Komplementbostadshus = självständig bostad på max 30 m²

Komplementbyggnad = ex. förråd, gäststuga, växthus, garage på max 30 m²

Prisexempel

Anmälan

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Tillbyggnad av en-/tvåbostadshus,
max 15 m² (BTA)

3 478 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad,
max 30 m² (fristående byggnad)

3 478 kr

Nybyggnad av komplementbostadshus,
max 30 m² (fristående byggnad)

3 478 kr

Installation eller byte av eldstad/rökkanal

1 449 kr

Ventilationsanläggning, enbostadshus

2 898 kr

Ändring av bärande konstruktion eller
brandskydd (mindre)

1 739 kr

Rivning utanför detaljplan

2 898 kr

Väsentlig ändring av planlösning

2 898 kr

Nybyggnad av huvudbyggnad (BTA+OPA)

(inkl. komplementbyggnad om det söks samtidigt)

Prisexempel

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

Mellan 50 – 129 m²

18 084 kr

Mellan 130 – 199 m²

24 111 kr

Mellan 200 – 299 m²

30 139 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Nybyggnad av komplementbyggnad

ex. garage, carport, förråd (eget ärende)

Prisexempel

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

<50 m²

3 478 kr

>50 m²

7 419 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Tillbyggnad av huvudbyggnad

Prisexempel

Åtgärdens tillkommande storlek:

Kostnad:

<15 m²

4 173 kr

16 – 49 m²

7 419 kr

50 – 129 m²

15 649 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Tillbyggnad komplementbyggnad

ex. garage, carport, förråd

Prisexempel

Åtgärdens tillkommande storlek:

Kostnad:

<50 % av ursprunglig BYA

3 130 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Bygglov - enkla byggnader

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Fritidshus 40 – 80 m²

11 360 kr

Växthus, lusthus 15 – 50 m²

3 130 kr

Transformatorstation (oavsett storlek)

6 260 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Bygglov - övriga åtgärder

Prisexempel

Åtgärd

Kostnad:

Balkong 1 – 5 st

3 767 kr

Inglasning balkong 1 – 5 st

3 767 kr

Inglasning uteplats/uterum

3 767 kr

Skärmtak 15 – 30 m²

2 898 kr

Skärmtak >31 m²

5 796 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Övrigt (utan konstruktion)

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Fasadändring (mindre)

2 434 kr

Fasadändring (större)

4 869 kr

Mur och/eller plank

5 332 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Rivningslov

Prisexempel

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

<250 m²

5 796 kr

 

Förhandsbesked

Prisexempel

Beslut:

Kostnad:

Positivt

5 796 kr

Negativt

Tidsersättning


Avgift för grannehör tillkommer. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Bygglov för skyltar inom detaljplan

Prisexempel

Påverkan:

Kostnad:

Liten påverkan

2 608 kr

Stor påverkan

6 086 kr


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Skyltar utanför detaljplan

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

 

POIT

Avfigt för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 315 kronor (år 2022).

Grannehör

Vid ett grannehör är det kända sakägare och organisationer som ska höras. Som kända sakägare räknas grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar. Grannar räknas också de som bor på andra sidan en mindre väg eller gata.


Vid utskick till grannar ska samtliga lagfarna fastighetsägare underrättas. Alltså ägare till fastigheter eller innehavare av någon annan särskild rätt (ej hyresrätt) i fastigheter där rättigheterna är inskriva i fastighetsregistret.


Prisexempel

Antal sakägare:

Kostnad:

1-5 sakägare

1 739 kr

6-9 sakägare

2 318 kr

10-15 sakägare

3 478 kr

16 > sakägare

4 637 kr

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer