Kostnader för lov, anmälan och förhandsbesked

Byggavgifter i Munkedals kommun

Avgiften beräknas på den taxa som gäller när ärendet inkommer. Taxan grundas på årets prisbasbelopp vilken betyder att avgifterna förändras från år till år.

Avgiften beräknas bland annat efter storlek på den sökta åtgärden och hur mycket arbete som läggs ned på ärendet. Detta innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet är klart.

Timdebitering

För vissa ärendetyper tas timdebitering. Då multipliceras handläggningskostnaden per timme med nedlagda timmar.

Handläggningskostnaden per timme är 1 029 kr år 2021.

Avgift vid avslag, återtagande, avskrivning eller avvisning

Om en ansökan avslås, återtas, avskrivs eller avvisas tas en avgift ut för nedlagt arbete.

Förkortningar och ordförklaringar

BTA = Bruttoarea

OPA = Öppenarea

BYA = Byggnadsarea


Attefallshus:
Komplementbostadshus = självständig bostad på max 30 m²

Komplementbyggnad = ex. förråd, gäststuga, växthus, garage på max 30 m²

Prisexempel

Anmälan

Åtgärd:

Kostnad:

Tillbyggnad av en-/tvåbostadshus,
max 15 m² (BTA)

3 427:-

Nybyggnad av komplementbyggnad,
max 30 m² (fristående byggnad)

3 427:-

Nybyggnad av komplementbostadshus,
max 30 m² (fristående byggnad)

3 427:-

Installation eller byte av eldstad/rökkanal

1 428:-

Ventilationsanläggning, enbostadshus

2 856:-

Ändring av bärande konstruktion eller
brandskydd (mindre)

1 714:-

Rivning utanför detaljplan

2 856:-

Väsentlig ändring av planlösning

2 856:-

Nybyggnad av huvudbyggnad (BTA+OPA)

(inkl. komplementbyggnad om det söks samtidigt)

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

Mellan 50 – 129 m²

17 821:-

Mellan 130 – 199 m²

23 762:-

Mellan 200 – 299 m²

29 702:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.

Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Nybyggnad av komplementbyggnad

ex. garage, carport, förråd (eget ärende)

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

<50 m²

3 427:-

>50 m²

7 311:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Tillbyggnad av huvudbyggnad

Åtgärdens tillkommande storlek:

Kostnad:

<15 m²

4 113:-

16 – 49 m²

7 311:-

50 – 129 m²

15 422:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Tillbyggnad komplementbyggnad

ex. garage, carport, förråd

Åtgärdens tillkommande storlek:

Kostnad:

<50 % av ursprunglig BYA

3 084:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Bygglov - enkla byggnader

Åtgärd:

Kostnad:

Fritidshus 40 – 80 m²

11 196:-

Växthus, lusthus 15 – 50 m²

3 084:-

Transformatorstation (oavsett storlek)

6 169:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Bygglov - övriga åtgärder

Åtgärd

Kostnad:

Balkong 1 – 5 st

3 713:-

Inglasning balkong 1 – 5 st

3 713:-

Inglasning uteplats/uterum

3 713:-

Skärmtak 15 – 30 m²

2 856:-

Skärmtak >31 m²

5 712:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Övrigt (utan konstruktion)

Åtgärd:

Kostnad:

Fasadändring (mindre)

2 399:-

Fasadändring (större)

4 798:-

Mur och/eller plank

5 255:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Rivningslov

Åtgärdens storlek:

Kostnad:

<250 m²

5 676:-


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Förhandsbesked

Beslut:

Kostnad:

Positivt

5 712:-

Negativt

Tidsersättning


Avgift för grannehör tillkommer. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Bygglov för skyltar inom detaljplan

Påverkan:

Kostnad:

Liten påverkan

2 570:-

Stor påverkan

5 998:-


Vid avvikelse från detaljplan eller för områden utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 20-25 % och det tillkommer en avgift för grannehör. Avgiften baseras på hur många grannar som ska höras, se separat taxa längst ner.


Avgift för publicering i Post- och Inrikes tidningar tillkommer alltid med 311 kronor (år 2021).

Skyltar utanför detaljplan

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Grannehör

Vid ett grannehör är det kända sakägare och organisationer som ska höras. Som kända sakägare räknas grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar. Grannar räknas också de som bor på andra sidan en mindre väg eller gata.


Vid utskick till grannar ska samtliga lagfarna fastighetsägare underrättas. Alltså ägare till fastigheter eller innehavare av någon annan särskild rätt (ej hyresrätt) i fastigheter där rättigheterna är inskriva i fastighetsregistret.


Antal sakägare:

Kostnad:

1-5 sakägare

1 714:-

6-9 sakägare

2 285:-

10-15 sakägare

3 427:-

16 > sakägare

4 570:-


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer