Kostnader för lov, anmälan och förhandsbesked

Byggavgifter i Munkedals kommun

Avgiften beräknas på den taxa som gäller när ärendet inkommer. Taxan räknas upp varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), vilket betyder att avgifterna förändras från år till år.

Timdebitering

För vissa ärendetyper tas timdebitering. Då multipliceras handläggningskostnaden per timme med antal nedlagda timmar.

Handläggningskostnaden per timme är 1 179 kr år 2024.

Avgift vid avslag, återtagande, avskrivning eller avvisning

Om en ansökan avslås, återtas, avskrivs eller avvisas tas en avgift ut för nedlagt arbete.

Förkortningar och ordförklaringar

BTA = Bruttoarea

OPA = Öppenarea

BYA = Byggnadsarea

PBL = Plan- och Bygglag (2010:900)

MB = Miljöbalk (1998:808)

LGS = Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning


Attefallshus:
Komplementbostadshus = självständig bostad på max 30 m²

Komplementbyggnad = ex. förråd, gäststuga, växthus, garage på max 30 m²

Prisexempel

Exempel visas nedan och hela taxan för lov-, kart- och plankostnader enligt PBL, strandskyddsärenden enligt MB och ärenden enligt LGS finns längst ner på sidan i relaterad information.

Anmälan

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Tillbyggnad av en-/tvåbostadshus, utan tekniskt samråd.
Attefallstillbyggnad max 15 m²

6 485 kr

Nybyggnad av komplementbyggnad, Attefall max 30 m², utan tekniskt samråd

(fristående byggnad)

6 485 kr

Nybyggnad av komplementbostadshus, Attefall max 30², med tekniskt samråd

(fristående byggnad)

12 380 kr

Installation eller byte av eldstad/rökkanal, utan tekniskt samråd

4 716 kr

Nybyggnad en- och tvåbostadshus

(inkl. komplementbyggnad om det söks samtidigt)

Prisexempel
Åtgärd:

Kostnad:

Planenligt, inkl. tekniskt samråd

31 833 kr

Utanför planlagt område, utan förhandsbesked

43 623 kr


Nybyggnad av komplementbyggnad

ex. garage, carport, förråd (eget ärende)

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Planenligt, med tekniskt samråd

18 864 kr

Planenligt, utan tekniskt samråd

11 790 kr

 

Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Planenligt, med tekniskt samråd

22 401 kr

Utanför planlagt område, med tekniskt samråd

25 938 kr

Planenligt, utan tekniskt samråd

12 969 kr

 

Bygglov för tillbyggnad, enkel åtgärd

ex. altan, inglasning och liknande

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Planenligt, med tekniskt samråd

11 790 kr

Planenligt, utan teknsikt samråd

8 253 kr

 

Övrigt (utan konstruktion)

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Fasadändring, planenligt utan tekniskt samråd

9 432 kr

Mur och/eller plank, planenligt utan tekniskt samråd

7 074 kr

 

Rivningslov

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Med tekniskt samråd

11 201 kr

Utan teknsikt samråd

7 664 kr


Förhandsbesked

Prisexempel

Åtgärd:

Kostnad:

Inom planlagt område

12 969 kr

Utanför planlagt område

18 864 kr

 

Bygglov för skyltar inom detaljplan

Prisexempel

Påverkan:

Kostnad:

Liten påverkan

8 253 kr

Stor påverkan

10 611 kr

 

Skyltar utanför detaljplan

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

 

Nybyggnad av industribyggnad

Enkel byggnad - garage, hall/industribyggnad med ett eller ett par enkla kontor och toaletter.

Prisexempel

BTA+OPA

Kostnad:

0-100 m², planenligt med tekniskt samråd

22 401 kr

101-500 m², planenligt med tekniskt samråd

29 475 kr

501-1000 m², planenligt med tekniskt samråd

50 697 kr

Planavgift

I samband med att bygglov beviljas inom detaljplanelagt område får kommunen ta ut en planavgift av den som fått bygglov. Avgiften tas ut för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser.

 

Prisexempel 2024

Enbostadshus

Kostnad:

Nybyggnad

20 628 kr

Tillbyggnad

10 314 kr

 

Verksamheter

Planavgift kan tas ut vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring av verksamheter, avgiften beror på hur stor bruttoarea åtgärden gäller.                                                            

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Marianne Meijer