Olovligt byggande och ovårdade tomter

Olovligt byggande

När du ska bygga eller förändra något är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller, om du behöver söka bygglov eller om du behöver göra en anmälan. Du kan alltid kontakta bygglovsavdelningen och fråga om det du tänkt göra.


Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.


Det kan bli dyrt att bygga utan till­stånd eller på­börja ett byggnads­arbete innan du har fått ett start­besked. En kommun ska ta ut en så kallad bygg­sanktions­avgift om du inte har följt de regler som gäller.


Du får inte på­börja en åtgärd som kräver bygg­lov, rivnings­lov eller an­mälan innan du har fått ditt start­besked. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller för­ändrat innan du fått ett slut­besked.


Ovårdade tomter

Tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick, det gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta tomt och byggnad så att det inte innebär risk för olycksfall eller betydande olägenhet.


Om en tomt eller byggnad är ovårdad kan Samhällsbyggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas kan en sanktionsavgift eller vite tas ut.


Staket och växtlighet i tomtgräns får inte innebära en trafikfara genom skymd sikt.

Vid utfart

Om du har utfart mot gata bör inte dina växter eller ditt staket vara högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan.

Illustrativ bild av garageutfart med nerklippta häckar

Hörntomt

Om du har hörntomt intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter eller ditt staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter runt hörnet.

Illustrativ bild av nedklippt häck vid korsning

Tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som stäcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.


Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana minst 2,5 meter
  • Över cykelväg minst 3,2 meter
  • Över körbana minst 4,6 meter
Illustrativ bild av den fria höjd för uthängande växtlighet som krävs för olika trafikanter.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer